Naslovna  |  Info  |  Lokalne vesti  |  Minimalna zarada i dalje ispod minimalne potrošačke korpe
Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Samnji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Lokalne vesti

08. 01. 2018. Beograd, Požarevac

Autor: J. Pe­tro­vić Sto­ja­no­vić Izvor: Politika

Minimalna zarada i dalje ispod minimalne potrošačke korpe

Raz­li­ka ko­ja od 1. ja­nu­a­ra, po­sle po­ve­ća­nja neo­po­re­zi­vog de­la za­ra­da, osta­je po­slo­dav­ci­ma – oko 3.300 di­na­ra, mo­že bi­ti is­ko­ri­šće­na za po­ve­ća­nje pla­ta, ali i za no­ve in­ve­sti­ci­je.

No­va mi­ni­mal­na ce­na ra­da za za­po­sle­ne od 1. ja­nu­a­ra iz­no­si 143 di­na­ra i ve­ća za oko 13 di­na­ra u od­no­su na pret­hod­nu 2017. go­di­nu. Mi­ni­mal­nu za­ra­du u Sr­bi­ji do­bi­ja oko 350.000 rad­ni­ka i oni će u 2018. go­di­ni pri­ma­ti za oko 2.202 di­na­ra vi­še ne­go la­ne, od­no­sno me­seč­no 24.882 di­na­ra.

Či­nje­ni­ca je, s dru­ge stra­ne, da po­ve­ća­nje mi­ni­mal­ne ce­ne ra­da za oko 10 od­sto ni bli­zu ne mo­že da po­kri­je ni tro­ško­ve mi­ni­mal­ne po­tro­šač­ke kor­pe ko­ja je kra­jem ok­to­bra pro­šle go­di­ne iz­no­si­la 36.369,35, a ka­mo­li pro­seč­ne od  69.943,28 di­na­ra.

Isto­vre­me­no je, iz­me­na­ma Za­ko­na o po­re­zu na do­ho­dak gra­đa­na do­šlo i do po­ve­ća­nja  neo­po­re­zi­vog de­la za­ra­da sa 11.700 na 15.000 di­na­ra. Isti za­kon  pred­vi­đa da po­čet­ni­ci u bi­zni­su od no­ve go­di­ne mo­gu da ostva­re pra­vo na oslo­ba­đa­nje od pla­ća­nja po­re­za na osnov­nu za­ra­du i to se od­no­si na za­ra­du  pred­u­zet­ni­ka i naj­vi­še de­vet no­vo­za­po­sle­nih u nje­go­voj fir­mi.

No­vi­na je i da je do 2019. go­di­ne pro­du­žen rok za već po­sto­je­će olak­ši­ce pri­li­kom za­po­šlja­va­nje ko­je omo­gu­ća­va­ju ga­zda­ma pra­vo na po­vra­ćaj od 65 do 75 od­sto pla­će­nog po­re­za na za­ra­du u za­vi­sno­sti od bro­ja no­vo­za­po­sle­nih.

Iako će se ove me­re od­ra­zi­ti na sma­nje­nje pri­li­va pa­ra u bu­džet re­pu­bli­ke za 7,5 mi­li­jar­di di­na­ra i lo­kal­nih sa­mo­u­pra­va za 4,9 mi­li­jar­di, cilj je da se na ovaj na­čin sma­nji rad na cr­no. Po­slo­dav­ci tvr­de da će se ove me­re  si­gur­no od­ra­zi­ti na sma­nje­nje si­ve eko­no­mi­je, od­no­sno pri­ja­vlji­va­nje rad­ni­ka i pla­ća­nje do­pri­no­sa za PIO, jer će im op­te­re­će­nje na za­ra­de sa­da bi­ti ne­u­po­re­di­vo ma­nje.

Ne­boj­ša Ata­nac­ko­vić, član So­ci­jal­no-eko­nom­skog sa­ve­ta, ka­že da je dr­ža­va is­pu­ni­la obe­ća­nje, s jed­ne stra­ne po­ve­ća­la je op­te­re­će­nje ga­zda­ma kroz ve­ću mi­ni­mal­nu ce­nu ra­da, ali je s dru­ge po­ve­ća­la i neo­po­re­zi­vi deo za­ra­de što po­slo­dav­ci­ma mno­go zna­či.

Više informacija možete pročitati OVDE.

uto

09.01.

2018.

anonymous [neregistrovani] u 17:36

Re:

Kladionice

Odgovori
uto

09.01.

2018.

anonymous [neregistrovani] u 06:10

scenario....

Ja cu da ti dam tolko,al ces ti zato da mi vratis pare nazad na ruke,ako ti se ne svidja slbodno napusti posao,zar malo ima ljudi koji bi radili.
E to je scenario kod pojedinih privatnika.Nekad su to samo kinezi radili,a sad i sami sebe koljemo.

Odgovori
pon

08.01.

2018.

anonymous [neregistrovani] u 13:14

Ko ce kontrolisati privatnike?

Postoje privatnici koji ne zele da podignu plate radnicima,ko ce njih kontrolisati?
Da li ce ovo biti zakon na papiru ili ce da inspektori konacno zastite radnike koji su osudjeni da za bednu platu rade kod privatnika?

Odgovori
pon

08.01.

2018.

anonymous [neregistrovani] u 11:52

Prozor

Kada mislite da vam je tesko samo pogledajte kroz prozor

Odgovori

Ostavi komentar

Najčitanije