Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Samnji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Lokalne vesti

12. 01. 2018. Beograd, Požarevac

Autor: M. Bra­ko­če­vić Izvor: Politika

Prosečan ček veći za 1.191 dinar

Fi­nan­sij­skim pla­nom Fon­da za pen­zij­sko i in­va­lid­sko osi­gu­ra­nje za 2018. go­di­nu obez­be­đe­no je do­volj­no nov­ca za is­pla­tu pen­zi­ja i dru­gih nov­ča­nih na­kna­da. U ukup­nim sred­stvi­ma za tu svr­hu na­me­nje­no je i 25 mi­li­jar­di di­na­ra na ime uve­ća­nja pen­zi­ja od pet od­sto.

Po­što su de­cem­bar­ski iz­no­si pen­zi­ja uve­ća­ni za to­li­ko pro­ce­na­ta, svi pen­zi­o­ne­ri u Sr­bi­ji uskoro će dobiti uve­ća­ne iz­no­se na svo­jim če­ko­vi­ma. No­vim uskla­đi­va­njem pro­seč­na pen­zi­ja, ko­ja sa­da iz­no­si 25.005 di­na­ra, fak­tič­ki je po­ve­ća­na za 1.191 di­nar, pod­se­ti­la je ne­dav­no Dra­ga­na Ka­li­no­vić, di­rek­tor Re­pu­blič­kog fon­da za pen­zij­sko i in­va­lid­sko osi­gu­ra­nje.

Ka­ko je na­ja­vi­la, pla­ni­ra­no po­ve­ća­nje pri­ho­da od do­pri­no­sa u ovoj go­di­ni omo­gu­ća­va i da se za dru­štve­ni stan­dard iz­dvo­ji 421,16 mi­li­o­na di­na­ra, što je za 27,2 mi­li­o­na vi­še u od­no­su na mi­nu­lu go­di­nu. Ovaj no­vac omo­gu­ći­će da oko 1.500 ko­ri­sni­ka vi­še ne­go la­ne ko­ri­sti uslu­ge re­ha­bi­li­ta­ci­je u ba­nja­ma, dok će 2.500 gra­đa­na vi­še mo­ći da ra­ču­na na po­moć u le­ko­vi­ma, ogre­vu i hra­ni. 

Ka­da je reč o bu­dže­tu pen­zij­skog fon­da, u ovoj go­di­ni je naj­ve­ći do sa­da.

– Ukup­ni pri­ho­di i pri­ma­nja fon­da pla­ni­ra­ni su u iz­no­su od 615,58 mi­li­jar­di di­na­ra, a vi­ši su za 1,98 od­sto u od­no­su na sred­stva pla­ni­ra­na u 2017. go­di­ni – na­ve­la je di­rek­tor­ka Fon­da PIO.

Bez ob­zi­ra na uve­ća­nje pri­ho­da i po­ve­ća­nje pen­zi­ja od pet od­sto, ni ovaj ja­nu­ar ne­će pro­te­ći bez no­vih uslo­va za od­la­zak u pen­zi­ju. Ta­ko će že­ne u sta­ro­snu pen­zi­ju sa 62 go­di­ne, za oba po­la po­me­ra se do­nja sta­ro­sna gra­ni­ca za pre­vre­me­nu pen­zi­ju i na­sta­vlja po­o­štra­va­nje kri­te­ri­ju­ma za be­ne­fi­ci­ra­ni staž. U na­red­nih 14 go­di­na, uko­li­ko se ne pro­me­ni za­kon, sta­ro­sna gra­ni­ca za pen­zi­o­ni­sa­nje že­na po­ste­pe­no će se po­ve­ća­va­ti, pa će sva­ka no­va go­di­na do­no­si­ti i no­ve uslo­ve za pen­zi­o­ni­sa­nje. 

– Sta­ro­sna gra­ni­ca za od­la­zak u pen­zi­ju se kod že­na po­me­ra za šest me­se­ci, ta­ko da je sa­da uslov 62 go­di­ne ži­vo­ta i naj­ma­nje 15 go­di­na sta­ža osi­gu­ra­nja. Do 2032. go­di­ne kod že­na će se po­ste­pe­no po­me­ra­ti uslo­vi za pen­zi­o­ni­sa­nje ka­da je reč o go­di­na­ma ži­vo­ta, da bi od te go­di­ne i že­ne ima­le uslov za pu­nu sta­ro­snu pen­zi­ju sa na­vr­še­nih 65. Kod mu­ška­ra­ca i da­lje va­že isti uslo­vi – 65 go­di­na ži­vo­ta i naj­ma­nje 15 go­di­na sta­ža osi­gu­ra­nja – na­gla­ša­va­ju u Fon­du PIO i pod­se­ća­ju da osim ovog osno­va za pu­nu sta­ro­snu pen­zi­ju i mu­škar­ci i že­ne mo­gu to pra­vo da ostva­re sa na­vr­še­nih 45 go­di­na sta­ža osi­gu­ra­nja, bez ob­zi­ra na go­di­ne ži­vo­ta. 

– Za ostva­ri­va­nje pra­va na pre­vre­me­nu sta­ro­snu pen­zi­ju, od 1. ja­nu­a­ra ove go­di­ne mu­škar­ci­ma će bi­ti po­treb­no 40 go­di­na sta­ža osi­gu­ra­nja i naj­ma­nje 57 go­di­na ži­vo­ta, a že­na­ma 38 go­di­na sta­ža osi­gu­ra­nja i naj­ma­nje 56 go­di­na i če­ti­ri me­se­ca ži­vo­ta. U ovom slu­ča­ju, pen­zi­ja se traj­no uma­nju­je za 0,34 pro­cen­ta za sva­ki me­sec pre na­vr­še­nih go­di­na ži­vo­ta pro­pi­sa­nih za sti­ca­nje pra­va na pu­nu sta­ro­snu pen­zi­ju u toj ka­len­dar­skoj go­di­ni – ob­ja­šnja­va­ju u Fon­du PIO i po­ru­ču­ju da uku­pan iz­nos uma­nje­nja za pre­vre­me­nu sta­ro­snu pen­zi­ju mak­si­mal­no mo­že da iz­no­si 20,4 pro­cen­ta.

Više informacija možete pročitati OVDE.

Nema komentara.

Ostavi komentar

Najčitanije