Radio Boom93 :: Lokalne vesti http://boom93.com/info/lokalne-vesti/rss.html sr http://boom93.com/sw4i/thumbnail/Lokalne vesti.jpg?thumbId=29478&fileSize=45034&contentType=image/jpeg&lastModified=1327146423000 Radio Boom93 :: Lokalne vesti http://boom93.com/info/lokalne-vesti/rss.html Vojne vežbe na "Mogili" http://boom93.com/info/lokalne-vesti/36896/vojne-vezbe-na-%22mogili%22.html Grad Požarevac obaveštava građane da će jedinice Vojske Srbije izvoditi vojne vežbe sa minsko-eksplozivnim sredstvima na poligonu "Mogila". ]]>

Vežbe će se održati 24.,25.,30. i 31. januara od 7 do 16 časova na prostoru poligona Mogila koji zahvata zahvata: Ciganske livade - Mogila - Gradsko brdo. Za vreme održavanja vojne vežbe zabranjenjo je zadržavanje i boravak ljudi, stoke motornih vozila i stožnih zaprega. Prostor će biti obezbeđen crvenim barjacima i natpisima "Ne idi dalje mine", takođe biće postavljeni i stražari.

U toku izvođenja i aktiviranja minsko-eksplozivnih sredstava u datim rejonima dolaziće do doleta delova materijala koji se ruši, zemlje i kamena. To predstavlja stalnu opasnost za osobe koje se ne pridržavaju obaveštenje, jer može doći do teškog povređivanja i pogibije lica koja su u blizini.

Za sve potrebne informacije o realizaciji gađanja mogu se dobiti u Centru za obuku kopnene Vojske u Požarevcu.

]]>
Thu, 19 Jan 2017 15:25:00 +0100 Lokalne vesti http://boom93.com/info/lokalne-vesti/36896/vojne-vezbe-na-%22mogili%22.html
Ima li dovoljno parking mesta za vozila osoba sa invaliditetom? http://boom93.com/info/lokalne-vesti/36895/ima-li-dovoljno-parking-mesta-za-vozila-osoba-sa-invaliditetom.html Jedan od problema sa kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom, osim nepristupačnosti institucijama i arhitektonskim barijerama, je nepristupačnost parkinga u gradu. Od ukupno 1230 parking mesta u Požarevcu, 25 su namenjena za vozila osoba sa invaliditetom. ]]>

Problem nepristupačnosti parkinga se posebno odnosi na zatvorena parkirališta, tvrdi Miloš Gardinović, otac deteta sa cerebralnom paralizom,.

“Na zatvoreni parking nemamo mogućnosti da uđemo, ranije smo imali tu mogućnost. Oni su ukinuli to mesto namenjeno za vozila osoba sa invaliditetom kao neki problem, i sad to funkciniše tako što pokušavamo da se parkiramo na mestima koja su u gradu,”,kaže Gardinović.  

On smatra da nema dovoljno parking mesta za vozila osoba sa invaliditetom. “Dva parking mesta su ukinuta, kod  Saveza gluvih i nagluvih bila su dva, sad postoji samo jedno, dva parking mesta su bila kod zelene pijace, a sada ima samo jedno. Ispred Doma zdravlja i dalje postoje dva, ali na jednom parking mestu stoji žardinjera”, kaže Gardinović.

Iako se dopisom obraćao Parking servisu i Savetu za bezbednost saobraćaja o povećanju broja  parking mesta za vozila osoba sa invaliditetom, Gardinović kaže da “nije naišao na razumevanje”.

Parking mesta za vozila osoba sa invaliditetom u okviru javnih parkirališta ima 25. Od toga je po jedno parking mesto na sva četiri zatvorena parkirališta. Samo je jedno vidno obeleženo odgovarajućim znakom i to na zatvorenom parkiralištu “Načelstvo”.

U Parking servisu navode da se obeležavanje ostalih parking mesta za osobe sa invaliditetom planira sa poboljšanjem vremenskih uslova.

Takođe se navodi da u 2016. godini nije bilo ukidanja i premeštanja parking mesta, već su utvrđena dva nova, u ulicama Sinđelićevoj i Kneza Lazara, gde se planira obeležavanje kada vremenski uslovi to budu dozvolili. Ostaje pitanje zašto to nije urađeno prošle godine kada su vremenski uslovi dozvoljavali.

Poređenja radi, u Pančevu postoji oko dve hiljade zoniranih parking mesta, od kojih su 64 rezervisana za vozila osoba sa invaliditetom, što je više od 5 odsto od ukupnog broja.

 

 

]]>
Thu, 19 Jan 2017 13:52:00 +0100 Lokalne vesti http://boom93.com/info/lokalne-vesti/36895/ima-li-dovoljno-parking-mesta-za-vozila-osoba-sa-invaliditetom.html
Letnje bašte, kiosci i garaže: Ne zna se ni ko, ni kako, ni koliko? http://boom93.com/info/lokalne-vesti/36894/letnje-baste-kiosci-i-garaze-ne-zna-se-ni-ko-ni-kako-ni-koliko-.html Kada su u pitanju takse koje su naplaćivane za letnje bašte u Požarevcu, državni revizor u kontroli budžeta za 2015.godinu nije mogao da utvrdi koliko je po ovom osnovu naplaćeno ili se duguje gradu. Za kioske je utvrdio da se javne površine koriste bez ugovora, dok za 70 odsto garaža na javnoj površini ne postoje ugovori zbog nerešenih vlasničkih odnosa ]]> Ostvaren prihod od komunalne takse za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnih prostorija u 2015.godini iznosio je 9.477.000 dinara.  Prihod od 3.889.000 dinara ostvaren je za naplatu takse za zauzeće javne površine tokom sedmojulskog vašara. Prihod of 5.588.000 dinara ostvaren je odzimskih i letnjih bašti, tezgi i ostalih manjih montažnih objekata za koje revizor nije uspeo da utvrdi tačan iznos zaduženja i naplate jer o tome ne postoji adekvatna evidencija.

Za letnje bašte ne postoji pouzdana evidencija o rešenjima koja su izdata u 2015.godini, nema podataka o ukupnim zaduženjima, potraživanjima i procentu naplate takse zbog toga što ne postoji sistem kontrole ove vrste prihoda.

Obračun komunalne takse za letnje bašte radila je komisija koja se zove “Radni tim za izradu pravilnika o tehničkim uslovima i planova lokacija”, na osnovu tehničkih skica za postavljanje manjih montažnih objekata, za svaki mesec posebno za period za koji je podnet zahtev za postavljanje letnje bašte.

Izrada obračuna za svaki mesecomogućila je mesečno plaćanje takse na rate.

Rešenja su izdavana nakon uplate mesečnog iznosa koji je obračunao radni tim, najčešće za jedan mesec, iako je evidentirano da je većina bašti postavljena više meseci.

Utvrđeno je i da nakon plaćenog iznosa takse za jedan mesec i izdatog rešenja se nije vršila dalja kontrola naplate.

 

Ukupni prihodi od zakupnine za građevinsko zemljište u korist nivoa gradova, ostvareni su u iznosu od 7.844.000 dinara. Od zakupnine površina javne namene na kojima su postavljeni kiosci prihodi su 6.677.000 dinara, a od zakupnine za postavljene garaže - 1.167.000 dinara. Evidentirana  potraživanja su poslednjeg dana 2015.godine iznosila 1.614.000 dinara. U 2015. godini obnovljeno je 16 ugovora o zakupu za montažne objekte veće od 6 kvadrata na osnovu redovnog izmirenja obaveza. Od 277 ugovora iz ranijeg perioda 248 se odnosilo na zakup zemljišta za garaže, 17 ugovora za zakup zemljišta za kioske na osnovu javnog nadmetanja od 25.jula 2014.godine i 12 ugovora o zakupu za koje nije uspeo postupak licitacije, a ugovoreni period zakupa istekao je još 30.juna 2014.godine.

Direkcija za izgradnju i Grad Požarevac napravili su više propusta. Direkcija nije izvršila popis privremenih montažnih objekata na površinama javne namene i u roku od 90 dana od dana donošenja Odluke o postavljanju manjih montažnih objekata privremenog karaktera na teritoriji Grada koja je stupila na snagu 14.marta 2015.godine nije izradila Predlog pravilnika o tehničkim uslovima i planove lokacija za postavljanje manjih montažnih objekata privremenog karaktera.

Ugovori o zakupu površina javne namene na kojima se nalazi 12 kioska poslednji put su zaključeni za prvo polugodište 2014.godine. Postupak javnog nadmetanja koji je sproveden 25.jula.2014. godine bio je nepravilan u delu koji se odnosi na zakup zemljišta na kome se nalazi 12 kioska. Ovi učesnici javnog nadmetanja u roku od 24 časa od okončanja postupka nisu uplatili razliku između depozita i visine izlicitirane cene zakupa, zbog visoko izlicitiranih iznosa. Propuštanjem ovog roka izgubili su pravo na zasnivanje zakupodavnog odnosa, ali kako protiv njih nisu preduzete mere oduzimanja prava korišćenja površina javne namene, oni bez ugovora i dalje koriste javne površine.

Utvrđeno je i da od aprila do kraja decembra 2015. godine nije vršeno fakturisanje obaveze zakupcima koji su koristili površine javne namene na kojima je postavljeno 12 kioska. Direkcija je prestala da obavlja poslove fakturisanja, a Gradska uprava nije izvršila preuzimanje ovih poslova.

U januaru 2016. godine zakupcima su poslate opomene za izmirenje duga, a da prethodno nije stvoreno potraživanje po tom osnovu. Ovakvo postupanje dovelo je do manje obračunatih i naplaćenih prihoda u iznosu od najmanje 1.115.000 dinara.

 

Što se garaža tiče, od ukupno popisane 871 garaže koje se nalaze na površinama javne namene, sa 603 korisnika nisu zaključeni ugovori o zakupu zbog nerešenih vlasničkih odnosa, utvrdio je revizor.

]]>
Thu, 19 Jan 2017 13:48:00 +0100 Lokalne vesti http://boom93.com/info/lokalne-vesti/36894/letnje-baste-kiosci-i-garaze-ne-zna-se-ni-ko-ni-kako-ni-koliko-.html
Bez panike, stanje redovno... http://boom93.com/info/lokalne-vesti/36892/bez-panike-stanje-redovno....html Upis u vojnu evidenciju koji svake godine sprovodi Ministarstvo odbrane izazvalo je pometnju među građanima, jer se u poslednje vreme sve češće govori o mogućnosti za ponovno uvođenje obaveznog služenja vojnog roka. ]]>

U Ministarstvu odbrane su izričiti, te uvođenje u vojnu evidenciju ne znači odlazak u kasarnu odnosno služenje vojnog roka, već je to redovan upis u vojnu evidenciju koji se sprovodi svake godine za one koji postaju punoletni i starije koji nisu izvršili obavezu upisa.

Uvođenje u vojnu evidenciju je danas, kada postoji isključivo dobrovoljno služenje roka, jedni kontakt mladića na koje se ovo odnosi sa vojskom, kaže kapetan bojnog broad Petar Bošković, načelnik uprave za odnose sa javnosšću Ministarstva odbrane, prenosi list Politika.

Do kraja februara na snazi je opšti poziv za uvođenje u vojnu evidenciju  mladića rođenih 1999. godine koji tokom ove godine postaju punoletni, kao i starijih koji nisu izvršili ovu obavezu. Nadležni ističu da nema razloga za izbegavanje upisa u vojnu evidenciju, ali i upozoravaju da je reč o zakonskoj obavezi i da su propisane kazne za neodazivanje. Oni koji se ne odazovu opštem pozivu, slaće se pojedinačni pozivi. Nakon toga slede kazne za neodazivanje. Reč je o prekršanoj odgovornosti zbog kršenja Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi, za šta je zaprećena od 10.000 do 50.000 dinara ili kazna zatvora do 60 dana. Pri upisu, mladići se izjašnjavaju i da li su zainteresovani za dobrovoljno služenje vojnog roka koje traje 6 meseci. Zainteresovanima ovo omogućava  kasniju mogućnost zasnivanja radnog odnosa u Vojsci Srbije.

U centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu Požarevac uvođenje u vojnu evidenciju vrši se svakog dana od 9 do 15h, do 28. februara. Pri upisu potrebno je doći sa bilo kojim dokumentom kojim se utvrđuje identitet. Regruti koji borave u inostranstvu dužni su da se radi uvođenja u vojnu evidenciju jave nadležnom diplomatsko konzularnom predstavnisštvu Srbije.

]]>
Thu, 19 Jan 2017 11:53:00 +0100 Lokalne vesti http://boom93.com/info/lokalne-vesti/36892/bez-panike-stanje-redovno....html
Požarevljanin uhvaćen u provali http://boom93.com/info/lokalne-vesti/36891/pozarevljanin-uhvacen-u-provali-.html Pripadnici policijske uprave u Požarevcu, postupajući po prijavi građana, sprečili su provalu vikedince u Ljubičevu. ]]>

Osumnjčenog muškarca policija je zatekla u žbunju u blizini vikendice. Osumnjčeni je sa sobom imao torbu u kojoj je bio alat za izvršenje provala. 

Zbog postojanja osnove sumnje da je izvršio krivično delo teška krađa u pokušaju protiv osumnjčenog je podneta krivična prijava Osnovnom javnom tužilaštvu.

]]>
Thu, 19 Jan 2017 11:26:00 +0100 Lokalne vesti http://boom93.com/info/lokalne-vesti/36891/pozarevljanin-uhvacen-u-provali-.html
Kvar nije otklonjen, radovi se nastavljalju sutra http://boom93.com/info/lokalne-vesti/36886/kvar-nije-otklonjen-radovi-se-nastavljalju-sutra.html JP "Toplifikacija" obaveštava potošače da će se vršiti pregrađivanje vrelovoda na početku ulice Hajduk Veljka, zbog curenja na priključku za objekat priverednog suda. ]]>

 

Zbog povećane dužine oštećenja cevovoda, potrebno je zameniti cev od 6 metara. JP Toplifikacija obaveštava potrošače da će se potpuna priprema za sanaciju obaviti do 17 časova i da će nakon pustiti grejanje, sa curenjem, pošto se očekuju noćne temperature od -6 stepeni.

Radovi će se nastaviti sutra u 11 časova dok je kraj radova predviđen u 15 časova, kada korisnici mogu očekivati puštanje grejanja.

Podsetimo bez grejanja će biti: OŠ "Dositej Obradović", Ekonomska škola, Politehnička škola, Dom kulture, Viši sud i Poreska uprava.

Iz Toplifikacije poručuju da će se dovođenje terena u prvobitno stanje izvršiti u naredna 3 dana. Kako još navode u Toplifikacij trenutno nema više viđenih curenja u sistemu koji čekaju sanaciju.

]]>
Thu, 19 Jan 2017 10:17:00 +0100 Lokalne vesti http://boom93.com/info/lokalne-vesti/36886/kvar-nije-otklonjen-radovi-se-nastavljalju-sutra.html
Prevara sa registracijama: Osumnjičeni se sam javio tužilaštvu http://boom93.com/info/lokalne-vesti/36887/prevara-sa-registracijama-osumnjiceni-se-sam-javio-tuzilastvu-.html U Požarevcu se već mesecima priča o prevari građana sa registracijama vozila. Još prošle nedelje jedan od osumnjičenih za prevaru i falsifikovanje isprava, Zoran P. (61) saslušan je u Osnovnom javnom tužilaštvu u Požarevcu i određen mu je pritvor zbog uticaja na svedoke. ]]>

Zanimljivo je da se Zoran P. za koga se pričalo da je pobegao u Austriju i da je bio nedostupan istražnim organima, sam javio tužilaštvu u Požarevcu preko svog advokata Gorana S. Petrovića. Njegovom saradniku, vlasniku Agencije Raleks, Radivoju T. (53) pritvor je produžen, dok je Dragan D. (48) pušten da se brani sa slobode.

Advokat Petrović je Boom 93 rekao da njegov klijent osumnjičen za radnje koje su nanele štetu budžetu Srbije u iznosu od 3 miliona dinara.

Dok se vlasnik agencije koja je vršila usluge registracije vozila brani ćutanjem, Zoran P. je negirao svoju odgovornost i predložio tužilaštvu da sasluša više svedoka iz lokalne uprave, policije, Auto moto društva (AMD) “Pobeda” i drugih drugih društava i finansijskih istitucija.

Naime,  postupak sa registracijom je bio takav da se klijentima, uz novčanu proviziju, omogućavalo da bez čekanja i odlaska u MUP registruju svoje vozilo. Novac za troškove registracije i takse se davao rukovodiocima AMD“Pobeda“, koji su prama tvrdnjama Zorana P. njemu usmeno potvrđivali da su taj novac sa svog računa prebacivali policiji.

U čitavoj priči građani su uredno dobijali dokumentaciju i registracione nalepnice, a novac nije išao državi već ga je neko zadržavao za sebe. Budžetu Srbije su prebacivane minimalne sume, a priznanice su se falsifikovale sa lažnim pečatima banaka, pošte i lokalne uprave.  

Vlasnici vozila kod kojih je otkrivena ova prevara sa aktuelnim registracijama prinuđeni su da ponovo plate troškove. Sve što im preostaje jeste da utuženje protiv odgovornih kod kojih su vozila registrovana. Za sve ostale “neplaćene” registracije koje su istekle, potraživanja bi trebalo da zahteva sama država je se sumnja da se prevara vršila u dužem vremenskom periodu.

Inače, prevara je otkrivena nakon što je ustanovljeno da se u budžetu pojavila disproporcija između prihoda i potraživanja od registracije vozila.

Pojedini mediji su, pozivajući se na neimenovane izvore licitirali da je na ovaj način budžet Srbije oštećen za više od 2,5 miliona evra.

]]>
Thu, 19 Jan 2017 10:26:00 +0100 Lokalne vesti http://boom93.com/info/lokalne-vesti/36887/prevara-sa-registracijama-osumnjiceni-se-sam-javio-tuzilastvu-.html
Stručan i timski rad http://boom93.com/info/lokalne-vesti/36885/strucan-i-timski-rad.html Pored stručnosti i timskog rada, za postizanje dobrih proizvodnih rezultata neophodno je da postoje kolegijalnost, poverenje i drugarstvo, kažu rudari PK „Drmno“ ]]> U vreme tržišne konkurencije i tehničko-tehnološkog razvoja veoma je važno brzo se prilagoditi novim okolnostima i uslovima savremenog načina poslovanja. Na Površinskom kopu „Drmno“ mnogo je primera koji ilustruju konstataciju da se osavremenjuje proizvodni proces, kako u organizacionom tako i u tehničko-tehnološkom smislu.

Stručnost i profesionalnost se podrazumevaju, ali da li je to dovolјno za uspešnu realizaciju proizvodnih cilјeva, pitali smo radnike koji su u neposrednom proizvodnom procesu iz nekoliko različitih službi PK „Drmno“. Živorad Vesić, diplomirani inženjer elektrotehnike, šef elektroodržavanja, grupe za merenje, zaštite i dijagnostiku, na PK „Drmno“ efektivno radi 33 godine, od čega je 16 proveo u smeni. Vesić kaže da su stručnost i profesionalni odnos prema poslu preduslov za ostvarivanje dobrih rezultata, ali i da se ne može bez timskog rada.

“Vremena se menjaju, napreduje tehnika, postavlјaju se novi proizvodni standardi. Od dana kada sam počeo da radim do sada mnogo toga je unapređeno i osavremenjeno “ ističe Vesić. “ To je posebno izraženo u našoj elektroslužbi, ali generalno i u drugim službama kopa „Drmno“. Tehnika kao tehnika, ne može da da velike rezultate ako nema obučenih lјudi. U elektroslužbi veliki broj lјudi išao je na obuke i usavršavanja kako bi mogli iskoristiti tehnička dostignuća. Dobro je što se u službi u kojoj radim stalno podižu kvalitet rada i postavlјaju novi, viši standardi. U poslu je izražen timski rad jer smo upućeni jedni na druge. Prisutna je i kolegijalnost i još postoji drugarstvo, što se posebno oseća kod lјudi u smenskom radu, bez obzira na to što se često može čuti da se lјudi danas otuđuju jedni od drugih. Primera posvećenosti, kolegijalnosti u odnosu prema poslu ima mnogo, ali mislim da su u vreme poplava ove vrednosti bile najizraženije. Nije se gledalo ko je koje struke, zanimanja. Svi su bili angažovani i spremni da učine sve kako bi se posledice sanirale što je moguće brže i kop nastavio normalno da radi.”

“Nema dileme, lјudi su stručni za poslove koje rade, ali bez timskog rada, drugarstva i kolegijalnosti nema uspeha “ smatra Saša Gavrilović, prvi bagerista na bageru „SChRs 800“, koji 29 godina radi u smeni.

Da nije tako, kako kaže Gavrilović, sigurno da ne bi uspevali da realizuju proizvodne planove. To je posebno izraženo kod radnika u smeni. Svako vodi računa o svom poslu, ali kad zatreba, svi rade sve, od čišćenja do zanošenja kablova.

“Drugačije se i ne može raditi. Moram da istaknem da lјudi posebno vode računa jedni o drugima, jer je naš posao opasan i smatram da se generalno stalno povećavaju standardi u oblasti bezbednosti i zdravlјa radnika na radu “ kaže Gavrilović. “ Malo je za nas starije komplikovanije da savladamo obuke za korišćenje savremenih tehničkih sredstava u odnosu na mlađe kolege, ali uspevamo, što znači da nismo još „za bacanje“. 

Bojan Ninkov, rukovalac jednostavih građevinskih mašina, u grupi je mlađih radnika i pored radnog staža od 16 godina. Od početka svog radnog veka pokazivao je interesovanje za posao, tako da je brzo stekao simpatije starijih kolega u službi pomoćne mehanizacije. Uz rad, omogućeno mu je bilo i da se usavršava, tako da su mu u ruke poveravane savremene i vredne mašine.

“Istina je da su stručnost i profesionalnost na prvom mestu, ali smatram da su za ostvarivanje projektovanih proizvodnih cilјeva potrebna i savremena sredstva, timski rad, kolegijalnost i drugarstvo, barem kada je reč o rudarskom poslu. U mojoj službi mnogo toga je unapređeno i osavremenjeno i lakše je raditi. Međusobno uvažavanje i poštovanje radnika različitih zanimanja i struka koji su uklјučeni u jedninstveni proizvodni proces od velikog su značaja za ostvarivanje dobrih rezultata. Toga na PK „Drmno“ ima i zato smatram da se i postižu planirani rezultati proizvodnje. U našem poslu sve je nekako lakše i bezbednije kada znate da radite i sa drugarima. Drugarstvo na poslu daje elan i podstiče radnika na to da bude još bolјi, savesniji i produktivniji “ kaže Ninkov.

Zvezdan Vuletić, poslovođa u službi mašinskog održavanja, radi na kopu „Drmno“ od 1984. godine. Kaže da su zaposleni obučeni i stručni za poslove koje rade, da su posvećeni i da je u odnosu na vreme kada je počeo da radi znatno olakšan i osavremenjen rad.

“Eksploatacija uglјa je složen posao i za ostvarivanje cilјeva proizvodnje, pored stručnosti, zahtevaju se timski rad, kolegijalnost i visok stepen poverenja, što je posebno važno u pogledu bezbednosti lјudi. Lične sposobnosti svakog pojedinca i te kako doprinose uspešnoj organizaciji i realizaciji posla” kaže Vuletić.

Posvećenost

“Timski rad je ono što motiviše svakog radnika pojedinačno. Znatno je pobolјšana komunikacija, ali obraća se pažnja i na racionalno angažovanje lјudi, rekao je Zvezdan Vuletić. “ U vanrednim situacijama kao što su bile poplave jasno se videlo koliko su lјudi posvećeni poslu, ali i šta za njih znači kop „Drmno“. Tada su se lјudi nesebično stavlјali na raspolaganje u svakom trenutku. Stručnost jeste na prvom mestu, ali sama po sebi nije dovolјna za postizanje želјenih cilјeva.”

]]>
Thu, 19 Jan 2017 08:45:00 +0100 Lokalne vesti http://boom93.com/info/lokalne-vesti/36885/strucan-i-timski-rad.html
Uhapšen razbojnik http://boom93.com/info/lokalne-vesti/36884/uhapsen-razbojnik.html Smederevska policija je saopštila danas da je uhapsila E. M. (23) iz Smedereva i odredila mu zadržavanje do 48 sati, zbog postojanja osnovane sumnje da je, od marta do decembra 2016. godine, izvršio deset razbojništava. ]]>

E. M. se tereti da je na području grada Smedereva, uz fizičku silu i pretnje nožem, od građana oduzimao mobilne telefone, nakit i novac, nakon čega se udaljavao u nepoznatom pravcu. Policija sumnja i da je jednom od oštećenih naneo teške telesne povrede.

Ukupna materijalna šteta nastala ovim krivičnim delima je procenjena na oko 250.000 dinara, navodi se u policijskom saopštenju i dodaje da će osumnjičeni uz krivičnu prijavu biti sproveden nadležnom osnovnom javnom tužiocu u Smederevu.

Pošto se sumnja da oštećenih ima više nego što je dosadašnjim radom utvrđeno, policija je pozvala građane, ukoliko osumnjičenog prepoznaju na fotografiji, da jave Policijskoj upravi u Smederevu na broj telefona 026/633-127.

]]>
Thu, 19 Jan 2017 08:38:00 +0100 Lokalne vesti http://boom93.com/info/lokalne-vesti/36884/uhapsen-razbojnik.html
Zbog kvara na dalekovodu dva naselja bez struje http://boom93.com/info/lokalne-vesti/36883/zbog-kvara-na-dalekovodu-dva-naselja-bez-struje.html Usled jakog vetra došlo je do pada provodnika na 10kv dalekovodu. ]]>

Usled ovog kvara naselja Batovac i Dubravica su trenutno bez električne energije.

]]>
Thu, 19 Jan 2017 08:31:00 +0100 Lokalne vesti http://boom93.com/info/lokalne-vesti/36883/zbog-kvara-na-dalekovodu-dva-naselja-bez-struje.html
Nije hteo ni kod lekara - da ne ostavi kravu http://boom93.com/info/lokalne-vesti/36871/nije-hteo-ni-kod-lekara---da-ne-ostavi-kravu.html Do kuće Zlatka Trailovića iz Melnice, stiže se manjim, neasfaltiranim putem. Poslednjih dana bio je "odsečen" zbog snega i leda. Kada su predstavnici mesne zajednice džipovima doprli do njega, nije hteo ni kod lekara- da kod kuće bez nadzora ne bi ostavio kravu. Ratarskih puteva poput onog koji vodi do njega ima mnogo, a opština namerava da im ove godine poboljša prohodnost. ]]>

Iz štaba za vanredne situacije i opštine Petrovac na Mlavi mesnoj zajednici je danas prepodne poslat zahtev da se Trailoviću obezbede sve potrepštine. Kada su predsednik MZ Vladan Stanojević i ljudi iz mesne zajednice doprli do njega oko 11 časova terenskim vozilima, meštanin Melnice odbio je da ide i kod lekara, jer nije hteo da ostavi svoju kravu.

Nije im ostalo ništa drugo sem da mu dostave lekove i ostale namirnice dok vremenski uslovi ne postanu povoljniji, a put do njega je sada probijen.

Uprkos činjenici da prethodnih dana nije bilo obilnijih padavina, do njegove kuće teško je doći, jer se od većeg puta ide manjim i neasfaltiranim. U opštini Petrovac na Mlavi kažu da sličnih, ratarskih puteva ima mnogo i da rizla na njima traje "od kiše do kiše". Kamen se nabaca, ali pored puteva nema kanala koji bi usmeravali kišnicu i ostale vode. Tako voda odnese "put", a on vrlo brzo postane teško prohodan za putnička vozila. Kada je zima, zemlja upije vodu, smrzne i prohodnost je veoma loša.

"Imamo veliku kilometražu ratarskih puteva i održavanje tih ratarskih puteva je prilično komplikovano, pogotovo što veliki deo njih ide i kroz brdska područja. Tako smo doneli odluku da 2017. godine kompletno svuda uradimo kanalsku mrežu, koja je osnov da put može da se nasipa" kaže za Boom93 zamenik predsednika opštine Petrovac na Mlavi, Goran Ristić.

Na taj način se, dodaje on, neće stalno bacati novac na kupovinu i posipanje puteva rizlom. Osim toga, putevi će biti kompaktniji jer će rizla biti valjana, pa će i tokom zime lakše moći da se dolazi do nedostupnijih i brdskih delova opštine.

"Kad se uradi kako treba, takav put može da traje od dve do četiri godine, bez novog posipanja rizle, ako postoje odvodni kanali pored puta. Mi smo tokom leta imali problema kada su bile bujice i obilne padavine jer kanala nije bilo" kaže Ristić.

"Evo na primer Zlatko, njemu je veći problem što mu je loš put, nego što na putu ima snega", zaključio je zamenik predsednika opštine.

Petrovac na Mlavi će nabaviti i mehanizaciju za potkresivanje rastinja pored puteva, kako bi uopšte moglo da se radi na mreži kanala i da se ona održava. Rizlu će putari nasipati samo tamo gde bude i kanala, čime bi se uštedeo novac iz budžeta i proredila kupovina rizle, od kiše do kiše.

]]>
Wed, 18 Jan 2017 13:06:00 +0100 Lokalne vesti http://boom93.com/info/lokalne-vesti/36871/nije-hteo-ni-kod-lekara---da-ne-ostavi-kravu.html
Drugi krug podele autosedišta za bebe http://boom93.com/info/lokalne-vesti/36872/drugi-krug-podele-autosedista-za-bebe.html Grad Požarevac i Savet za bezbednost saobraćaja u Požarevcu nastavili su sa podelom besplatnih autosedišta za bebe, rođene u oktobru i novembru 2016. godine. ]]>

Do sada je podeljeno oko 90 autosedišta koja su plaćena  300.000 dinara, novcem koji se uplaćuje u gradsku kasu od naplaćenih kazni za saobraćajne prekršaje.

Autosedišta poseduju sertifikat ECE R 44/04, što znači da su testirana i zadovoljavaju zahteve koji se odnose na kretanje tela deteta prilikom sudara.

Predsednik Saveta za bezbednost saobraćaja, Dragan Stanojević rekao je za Boom 93 da zabrinjava podatak da najviše dece u saobraćaju strada kao putnici. Od ukupnog broja nastradale dece u saobraćaju, skoro polovina strada u vozilu.

 “Nama je cilj da statistički podatak, koji kaže da se 70% dece vozi nebezbedno, bez auto sedišta, predupredimo i smanjimo da ne dođe do saobraćajnih nezgoda u kojima bi došlo do stradanja.“, kaže Stanojević. On dodaje da se trenutno, po srednjim školama za učenike trećih i četvrtih razreda, održava edukacija o bezbednosti u saobraćaju. „Osnovni cilj je obezbeđivanje školske zone sa pešačkim stazama, osvetljenjem i pešačke tokove od škole do kuće“, ističe Stanojević.

Akcija podele autosedišta nastaviće se u ovoj godini.

]]>
Wed, 18 Jan 2017 13:03:00 +0100 Lokalne vesti http://boom93.com/info/lokalne-vesti/36872/drugi-krug-podele-autosedista-za-bebe.html
Novi led, a ledolomci? http://boom93.com/info/lokalne-vesti/36867/novi-led-a-ledolomci.html Narednih dana najavljuje se zadržavanje i porast leda na rekama, a udruženje profesionalnih lađara Srbije saopštilo je kako je na vreme upozoravalo na opasnost pojave leda na rekama i na nedostatak domaćih ledolomaca zbog nerešenih imovinsko-pravnih odnosa. ]]> To udruženje najavilo je da će o aktuelnim problemima pismeno obavestiti i premijera i tražiti sastanak kako bi se u budućnosti izbegle veće nezgode.

"Pozivamo državu da u saradnji sa lađarskom strukom, a ne stručnim političarima, uradi nešto na obnovi ili nabavci ledolomaca, kao i po pitanju održavanja brodova posebne namene, jer je to pitanje ne samo prohodnosti plovnih puteva nego bezbednosti države, kako Srbije tako i suseda", navodi se u saopštenju.

U saopštenju, to udruženje je podsetilo da je Srbija, samo u vlasništvu firme "Heroj Pinki" i po privatizaciji preduzeća Dunav grupa agregati, imala tri ledolomca: "Čakor", "Vučevo" i "Petrovaradin".

"Trenutno su nam u ispomoć došla dva mađarska ledolomca koji su slične gradnje i godišta kao i naši 'Čakor' i 'Vučevo', koji stoje vezani na keju u Novom Sadu", navodi se u saopštenju.

Udruženje lađara je navelo da su mađarski ledolomci koji su došli u ispomoć Srbiji, stariji od 35 godina i savršeno su operativni i funkcionalni.

 

Zabranjena plovidba na Savi, Dunavu i Tisi

 

Na Savi, Dunavu i Tisi i dalje je obustavljena plovidba zbog leda. Ledolomac Greben" deluje u beogradskom sektoru između Pupinovog i Pančevačkog mosta, a brod „Bor" je noćas stigao u beogradsku akvatoriju i danas su vršene pripreme za isplovljenje ka HE Đerdap 1. Dva mađarska ledolomca Jektoro VI i Jektoro XI su uplovili u srpske vode radi urgentnog probijanja ledenog čepa kod Borovog sela.

 

Led na rekama

 

Na Tisi, banatskim vodotocima, donjim tokovima Dunava, Velike i Južne Morave, Jablanici, Toplici, kao i na Mlavi, Peku i Timoku zabeležena je pojava delimičnog do potpunog ledostaja. Na gornjim tokovima Dunava, Save, Velike, Južne i Zapadne Morave osmotren je priobalni led sa ledohodom od 5 do 30% širine rečnog korita. Narednih dana na ovim rekama se očekuje zadržavanje formiranog leda, a od 18. do 23. januara se očekuje povećanje debljine leda i procenta pokrivenosti rečnog toka, objavio je RHMZ.

]]>
Wed, 18 Jan 2017 10:51:00 +0100 Lokalne vesti http://boom93.com/info/lokalne-vesti/36867/novi-led-a-ledolomci.html
Klizalište od danas radi http://boom93.com/info/lokalne-vesti/36866/klizaliste-od-danas-radi.html Klizalište na stadionu malih sportova koje je nekoliko dana bilo zatvoreno zbog kvara, počinje da radi danas, objavio je Kulturno-sportski centar Požarevac. Prvi termin od 10 do 11.30 časova do početka školskog raspusta biće besplatan za posetioce, rekao je Boom 93, direktor Kulturno-sportskog centra, Nenad Mitić. ]]>

U ostalim terminima cena je 100 dinara za ulaz i još 100 dinara za zakup klizaljki (za koje je potrebno da pokažete lični dokument).

Klizalište na stadionu malih sportova nije radilo nekoliko dana. Kako je za Boom 93 rekao Nenad Mitić, došlo je do kvara elektronike koja reguliše rashladni uređaj za stvaranje ledene ploče.

Klizalište je počelo da radi tokom ledenih dana i zbog toga nije bilo potrebe za uključivanjem mašine.  Međutim, kada je temperatura ušla u plus došlo je do opterećenja i nastao je kvar na displeju.

Popravka i priprema klizališta je zbog nekih nepredviđenih okolonosti završena tek jutros u 4 sata.

Kako je ranije najavljeno, klizalište bi trebalo da radi do 16.februara. Prva noćna zabava na kojoj će građani moći besplatno da se klizaju (i bez klizaljki) biće organizovana ove subote od 22 časa do ponoći.

Površina klizališta je 420 kvadratnih metara i vlasništvo je firme "Finest" iz Beograda. Usluga postavljanja i održavanja  klizališta koštala je  oko milion dinara.

]]>
Wed, 18 Jan 2017 09:45:00 +0100 Lokalne vesti http://boom93.com/info/lokalne-vesti/36866/klizaliste-od-danas-radi.html
Isplata naknada nezaposlenima http://boom93.com/info/lokalne-vesti/36865/isplata-naknada-nezaposlenima.html Redovne novčane naknade nezaposlenim licima za decembar biće isplaćene danas preko poštanske štedionice, dok se za sutra očekuje isplata privremenih novčanih naknada nezaposlenim licima koja žive na i izvan teritorije Kosova I Metohije, javlja Nacionalna služba za zapošljavanje, filijala Požarevac. ]]>

]]>
Wed, 18 Jan 2017 09:13:00 +0100 Lokalne vesti http://boom93.com/info/lokalne-vesti/36865/isplata-naknada-nezaposlenima.html
Nove popravke na mreži Toplifikacije http://boom93.com/info/lokalne-vesti/36864/nove-popravke-na-mrezi-toplifikacije.html Ponovo se radi na toplifikacionoj mreži, a danas su bez grejanja korisnici u pojedinim ulicama koje gravitiraju Hali sportova. ]]>

Kako je saopštila Toplifikacija, radi se na sanaciji priključka za Sportski centar "Požarevac", tako da su do 17  časova bez grejanja korisnici u  Bosanskoj od broja 1 do 48, Proleterskoj od broja 2 do 40, Dalmatinskoj od broja 6 do 32, Lole Ribara od broja 23 do 75, ulica Vase Pelagića i deo ulice Đurđa Brankovića.

]]>
Wed, 18 Jan 2017 09:10:00 +0100 Lokalne vesti http://boom93.com/info/lokalne-vesti/36864/nove-popravke-na-mrezi-toplifikacije.html
Dobili novac, ne i poreze i doprinose http://boom93.com/info/lokalne-vesti/36856/dobili-novac-ne-i-poreze-i-doprinose.html Radnicima obezbeđenja, firme "Ineks plus", koji su se prošlog leta bunili zbog neisplaćenih zarada za čuvanje "Bambija", zarade su isplaćene. Porezi i doprinosi nisu im plaćeni još uvek. Žalili su se na više adresa, a o svom problemu su pisali i gradonačelniku. ]]>

Otkaze kao obezbeđenje u "Bambiju" dobili su pre četiri meseca, zbog neispunjavanja radnog zadatka. Od početka jula do početka septembra 2016. godine nisu dobili plate i odgovarajuću opremu za rad, zbog čega su u septembru počeli da izražavaju otvoreno nezadovoljstvo.

U julu 2016. ih je preuzela firma "Ineks plus" kao već aktivne čuvare "Bambija". Od septembra do sada firma im je isplatila zarade, ali ne i poreze i doprinose. Dvojica službenika obezbeđenja, Miloš D. i Mirko K. veruju da su im plate isplaćene jer se dvadesetak ljudi svakodnevno okupljalo u pogonu i tražilo zarađeni novac, što je narušavalo sliku o "Bambiju", ali i o "Ineksu".

"Od sramote valjda, da ne gledaju ljudi iz 'Bambija', i ovi ostali novi radnici. I tu smo bili istrajni. Oni kažu dođite sutra, dođite sutra, mi dođemo. Obećavali su više puta i na kraju su isplatili." priča Miloš D.

Radnici su se žalili inspekciji rada, policiji, ali i odeljenju za vanredne situacije i kažu da su pre nekoliko dana dobili odgovor da je u policiji predmet uzet u razmatranje.

Prošlog septembra je bez posla ostao ukupno 21 licencirani radnik obezbeđenja. Po odlasku iz "Bambija" zaposlili su se na drugim mestima, ali uglavnom ostali u struci. Deo njih čuva objekte "Litasa", pojedini rade kao obezbeđenje kod kablovskih operatera, neki su prešli u "Kostolac usluge", a ima i onih koji rade i u pošti, banci ili sa igračkama. 

Zajedničko im je što su svi licencirani radnici. Licence su ih koštale oko 40.000 dinara, a sumnjaju da iste poseduju i sadašnji čuvari koji rade pod značkama "Ineksa".

Od početka godine, na snazi su nova, stroža pravila o privatnom obezbeđenju, za koja Mirko K. ne veruje da će se poštovati, jer su državni organi zatajili kada je trebalo zaštititi njihova prava.

Zakon o privatnom obezbeđenju usvojen je još novembra 2013. godine, a sa njegovom primenom odlagalo se sve do prvog januara ove godine.

]]>
Tue, 17 Jan 2017 13:19:00 +0100 Lokalne vesti http://boom93.com/info/lokalne-vesti/36856/dobili-novac-ne-i-poreze-i-doprinose.html
Kako funkcioniše zakup poslovnog prostora kojim upravlja Grad? http://boom93.com/info/lokalne-vesti/36858/kako-funkcionise-zakup-poslovnog-prostora-kojim-upravlja-grad.html Grad Požarevac ne poseduje precizne podatke o broju i površini jedinica poslovnog prostora kojim upravlja i koje izdaje u zakup, navodi se u izveštaju Državne revizorske institucije. Državni revizor je u kontroli poslovanja 2015.godine utvrdio da se neke jedinice poslovnog prostora duplo evidentiraju, da nije obezbeđena adekvatna kontrola korišćenja i da se pojedine jedinice poslovnog prostora koriste bez zaključenih ugovora. ]]>

Pored toga, revizijom je utvrđeno da se vrši fakturisanje samo za zakupce poslovnog prostora koji sa Gradom imaju zaključen ugovor o zakupu, dok se za zakupce koji se nisu iselili i nakon otkaza ugovora sačinjava obaveštenje o naknadi štete koje im se ne dostavlja, ali se evidentira kao potraživanje.  Sa pojedinim pravnim ili fizičkim licima koja su se u poslovnom prostoru nalazila i duži niz godina bez ugovora, nakon donetih sudskih presuda zaključkom Gradskog veća obustavljen je postupak sudskog izvršenja i odobreno da se naknada štete plaća na rate. Sa nekoliko pravnih lica su zaključeni ugovori o zakupu poslovnog prostora koji su sve vreme i koristili, bez javnog nadmetanja, prikupljanja pismenih ponuda i objavljivanja oglasa.

Na kraju 2015.godine Grad Požarevac je imao 130 lokala, od čega je 61 jedinica bila izdata u zakup. Državni revizor je između ostalog utvrdio da 14 jedinica poslovnog prostora nije bilo izdato, od kojih su 4 lokala bila u vrlo lošem stanju.  Deset lokala je duplo evidentirano, 3 su izdata bez naknade, 11 su koristila javna preduzeća i ustanove čiji osnivač je Grad. Za 16 lokala se vodio sudski spor, u postupku restitucije se nalazilo 9, jedan lokal je srušen, a jedan se vodio kao stambeni prostor.

Tokom 2015.godine sproveden je jedan postupak javnog nadmetanja za izdavanje u zakup 11 lokala i tada su samo 3 lokala izdata. Iste godine izdate su fakture za zakup poslovnog prostora u iznosu od 28 miliona dinara. Evidentirana potraživanja poslednjeg dana 2015. godine iznosila su  20,4 miliona dinara, dok je pretplata od 2,7 miliona dinara veštački  stvorena jer su pojedini korisnici plaćali zakup, iako im se nije vršio obračun zaduženja zbog sudskog spora.

Potraživanja od drugih pravnih i fizičkih lica za naknadu štete iznosila su 8,1 milion dinara i poticala su od evidentiranih obaveštenja o naknadi štete koja se nisu dostavljala zakupcima sa kojima se vodi sudski spor. Neka od ovih potraživanja su višegodišnja, a najveći iznos je bilo potraživanje od PIT Komerc „Panefino“ d.o.o. Požarevac od 5,34 miliona dinara.

Kada je reč o Kulturno – sportskom centru, on je raspolagao sa 17 jedinica poslovnog prostora od kojih je dve koristio za svoje potrebe, a ostalih 15 izdavao u zakup. Poslovni prostor je izdat u zakup na period od 2 godine, osim zakupa po ugovoru sa bilijar klubom „Profesional“ koji je zaključen u februaru 2006. godine na period od 15 godina.

Ukupno ostvareni prihod u 2015. godini po ovom osnovu iznosio je 2,9 miliona dinara, a ukupna potraživanja najmanje 2,57 miliona dinara. Najveći dužnici su bili sportski klubovi grada Požarevca koji nisu utuženi, a dugovali su najmanje 1,61 milion dinara. S druge strane, stari zakupci su utuženi za iznos od 560 hiljada dinara. Za kašnjenja u plaćanju zakupa kamata se zakupcima nije obračunavala.

Revizor je preopručio odgovornima u Gradu Požarevcu da izvrše popis i utvrde broj i površinu poslovnog prostora kojim upravljaju, uspostave potpunu evidenciju o potraživanjima po osnovu zakupa, da  izdavanje poslovnog prostora vrše u skladu sa zakonskim propisima i odrede cene zakupa za čitavo  područje Grada na osnovu procenjene tržišne visine zakupnine.

 

Podsećamo da je Srpska napredna stranka sredinom 2013.godine javno saopštila da je pred gradskim većem pokrenula rešavanje pitanja  korišćenja poslovnog prostora kojima raspolaže grad Požarevac. U tom trenutku Grad je raspolagao sa oko 80 lokala, postojao je veliki broj ugovora o zakupu koji je istekao, dugovanja prema gradskoj upravi su iznosila preko 20 miliona dinara, a bilo je utvrđeno da se desetak lokala izdaje u podzakup.

Utvrđeno je da ugovori sa korisnicima uglavnom nisu produživani, da ispražnjen poslovni prostor nije davan na javno nadmetanje, dok dužnici nisu utuživani. Od tadašnjih 80 lokala, ugovor sa gradom postojao je samo za 6.

Član gradskog veća, Vejan Cvejić je na konferenciji za novinare tada rekao i da je formirana komisija sa zadatkom da ispita način korišćenja gradskih lokala.

]]>
Tue, 17 Jan 2017 15:59:00 +0100 Lokalne vesti http://boom93.com/info/lokalne-vesti/36858/kako-funkcionise-zakup-poslovnog-prostora-kojim-upravlja-grad.html
Lokalni akcioni plan za osobe sa invaliditetom http://boom93.com/info/lokalne-vesti/36857/lokalni-akcioni-plan-za-osobe-sa-invaliditetom.html Grad Požarevac je 2015. godine usvojio lokalni akcioni plan za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom za period 2015.-2020. godine. Iz budžeta Grada je za ovu godinu za lokalni akcioni plan izdvojeno milion i po dinara. ]]>

Član gradskog veća zadužen za nevladine organizacije, Dejan Krstić kaže da će udruženja projektnim finansiranjem konkurisati sa programima iz lokalnog akcionog plana.

U njegovoj izradi  učestvovala su i udruženja koja se bave pitanjima osoba sa invaliditetom.

Neke od mera i aktivnosti za realizaciju akcionog plana su  prikupljanje podataka o osobama sa invaliditetom i uslovima njihovog života, podizanje nivoa pristupačnosti, bez arhitektonskih barijera, zvučna i svetlosna signalizacija, neverbalna komunikacija, uklanjanje barijera u javnim objektima, instalirani natpisi na Brajevom pismu i propisana svetlosna, taktilna i zvučna signalizacija u objektima od opšteg interesa.

]]>
Tue, 17 Jan 2017 15:40:00 +0100 Lokalne vesti http://boom93.com/info/lokalne-vesti/36857/lokalni-akcioni-plan-za-osobe-sa-invaliditetom.html
Sve po standardima http://boom93.com/info/lokalne-vesti/36855/sve-po-standardima.html Ulaganje u ekološke projekte daje rezultate u Kostolcu. Veći deo termokapaciteta radi u skladu sa propisanim evropskim ekološkim standardima. ]]>

Smanjenje zagađenja i bolja zaštita životne sredine prioriteti su u poslovanju „Elektroprivrede Srbije“. Ulaganjem u revitalizaciju postojećih i izgradnju novih postrojenja poslednjih godina negativan uticaj rada elektroenergetskih objekata na okruženje mnogo je manji. O tome je govorio Predrag Cvijanović, šef Službe za upravljanje zaštitom životne sredine u ogranku „TE–KO Kostolac“.

“Služba je podeljena na dva dela, od kojih je jedan zadužen za termoelektrane, a drugi za kopove. U termoelektranama „Kostolac A“ i „Kostolac B“ imamo odeljenja zadužena za upravljanje vazduhom, vodama, pratimo emisije dimnih gasova koji izlaze iz dimnjaka, pratimo i kvalitet ambijentalnog vazduha, uticaj emisije na životnu sredinu, pratimo kvalitet svih vrsta vode koje imamo – vode recipijenta (površinske vode), otpadne vode, sanitarne, “ kaže Cvijanović. “ Pratimo i radioaktivnost, kvalitet zemljišta i nivo buke. To su, dakle, parametri koji se prate, a koji direktno pokazuju uticaj elektrane na životnu sredinu”.

U poslednjih nekoliko godina EPS je uložio znatna sredstva za ekološke projekte u Kostolcu. Smanjenju zagađenja vazduha doprineće dodatno postrojenje za odsumporavanje dimnih gasova.

“Realizacija ovog projekta je u završnoj fazi i nakon njegovog puštanja u rad vrednost emisije sumpor-dioksida trebalo bi da bude ispod 200 miligrama po kubnom metro”  navodi Cvijanović.

Rekonstrukcija gorionika na bloku B1 u TE „Kostolac B“ primarna je mera za smanjenje emisije azontih oksida (NOx). U skladu sa parametrima vezanim za kvalitet uglja, i vrednost NOx biće konstantno manja od propisanih 200 miligrama. Sada su te vrednosti drastično manje nego ranije. Merenjem na ovom bloku utvrđeno je i da je nivo emisije ugljen-monoksida ispod granične vrednosti. Čestice su na bloku B1 su ispod graničnih 50 miligrama.

U avgustu je počeo probni rad postrojenja za transport pepela i šljake gustom hidromešavinom u „Kostolac A“. Pepeo i šljaka iz starijeg kostolačkog termokapaciteta transportuju se na novu deponiju, koja se nalazi na Površinskom kopu „Ćirikovac“. Za staru deponiju pepela Srednje kostolačko ostrvo urađen je projekat zatvaranja i njegova realizacija, koja će takođe doprineti smanjenju zagađenja, takođe je u toku. Merenjem kvaliteta ambijentalnog vazduha, vrednosti sumpornih oksida i čađi, utvrđeno je da su ispod graničnih vrednosti propisanih uredbom.

Fine čestice koje ostanu na površini vetar lako nosi. Kaseta A je pošumljena, jedan deo je rekultivisan i probno zatvoren, tako da se na Srednjem kostolačkom ostrvu trenutno koriste kasete B i C naizmenično  jedna je rezervna, druga aktivna.

"Merenjem radioaktivnosti utvrđeno je da se nikada do sada nisu prelazile granične vrednosti. Kvalitet zemljišta se prati u okolini celog kostolačkog ogranka EPS-a i tu nema narušavanja prirodnih koncentracija metala. Što se tiče buke, u redovnim uslovima je ispod granice " naveo je Cvijanović.

Merenja kvaliteta vazduha, kvaliteta otpadnih voda, radioaktivnosti i buke rade ovlašćene institucije koje imaju akreditovane laboratorije, kao i ustanove koje imaju rešenje ministarstva da mogu da mere kvalitet ambijentalnog vazduha.

Zbrinjavanje otpada

Služba za upravljanje životnom sredinom u kostolačkom ogranku EPS-a radi i zbrinjavanje otpada. Jedan deo prodaje se ovlašćenim operaterima koji imaju rešenje ministarstva da se bave zbrinjavanjem, reciklažom i drugim vidovima tretmana otpada. Ostatak, koji se ne proda, zbrinjava se po osnovu ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji, a za jedan deo otpada ogranak „TE–KO Kostolac“ plaća operaterima da ga odnesu sa lokacije.

]]>
Tue, 17 Jan 2017 11:47:00 +0100 Lokalne vesti http://boom93.com/info/lokalne-vesti/36855/sve-po-standardima.html