Lokalne vesti

Na koji način funkcioniše besplatna pravna pomoć u Požarevcu?

Aleksandar Simonović, načelnik gradske uprave pojasnio je na koji način funkcioniše pružanje besplatne pravne pomoći građanima.

Prema njegovim rečima gradska uprava grada Požarevca je i do sada građanima pružala pravnu pomoć u okviru odeljenja za opštu upravu u uslužnom centru.

U skladu sa novim zakonskim odredbama grad Požarevac se registrovao pri ministarstvu pravde kao pružalac besplatne pravne pomoći, a o zahtevima građana za besplatnom pravnom pomoći odlučivaće dvoje zaposlenih.

Pravo na besplatnu pravnu pomoć ima državljanin Republike Srbije, lice bez državljanstva i strani državljanin koji je stalno naseljen u Srbiji i druga lica koja imaju ta prava u skladu sa zakonom.

„Građani najpre popunjavaju zahtev za pružanje pravne pomoći koji mogu da popune u pisarnici gradske uprave u kancelariji broj 9. Nakon toga zaposleni u gradskoj upravi u roku od osam dana odlučuju o ovom zahtevu i donose rešenje da li se odobrava pružanje besplatne pravne pomoći ili ne. Na rešenje o pružanju pravne pomoći ne postoji mogućnost podnošenja žalbe, dok se na rešenje po kome se građanima utvrđuje da nemaju pravo na pružanje besplatne pravne pomoći može podneti žalba Ministarstvu pravde“, istakao je Simonović.

Besplatna pravna pomoć može da se pruži licu koje je korisnik socijalne pomoći ili dečijeg dodatka, kao i članovima njihove porodice ili licima koja nisu korisnici socijalne pomoći ili dečijeg dodatka ali bi ih pružanje pravne pomoći o njihovom trošku dovelo do situacije da postanu korisnici socijalne pomoći.

Prilikom odlučivanja da li će neko lice dobiti besplatnu pravnu pomoć, pribavljaju se podaci od nacionalne službe za zapošljavanje, službe za katastar nepokretnosti, MUP-a, PIO fonda i ove podatke mogu građani da dostave sami ili to može u njihovo ime da učini gradska uprava na osnovu izjave koju građani daju.

Takođe, postoje slučajevi u kojima nije dozvoljeno pružanje pravne pomoći i to su privredni sporovi, postupak registracije pravnih lica, postupak naknade štete za povredu ugleda i časti…

Besplatna pravna pomoć se sastoji u pružanju saveta, sastavljanja podnesaka (tužbe, žalbe, molbe), zastupanja i odbrane. Ukoliko se ova pomoć odnosi na pružanje saveta i sačinjavanje podnesaka, te poslove obavljaju zaposleni u gradskoj upravi u okviru uslužnog centra, dok zastupanje i odbranu obavljaju advokati.

U ovom slučaju građani kada dobiju rešenje da im je odobreno pružanje pravne pomoći koja se sastoji u odbrani ili pružanju tada pomoć pružaju advokati. To su advokati koji su registrovani za pružanje besplatne pravne pomoći i njih u Požarevcu trenutno ima 94, o čemu je Boom 93 već pisao.

Nakon dobijanja rešenja građani se obraćaju Advokatskoj komori koja sa spiska advokata određuje ko će pružiti besplatnu pravnu pomoć. Kada besplatnu pravnu pomoć pružaju advokati, jedinica lokalne samouprave snosi 50% naknade, dok drugih 50% snosi Republika Srbija preko ministarstva.

„Podnet je zahtev za obezbeđenje sredstava u 2020. godini u budžetu grada Požarevca, a ukoliko bude bilo zahteva za besplatnom pravnom pomoći do kraja 2019. godine sredstva će biti obezbeđena iz tekuće budžetske rezerve“, naveo je Simonović.

Gradska uprava je do sada imala oko 20 zahteva o kojima je odlučivala.

Boom93 Redakcija

Svojim odgovornim i profesionalnim radom redakcija Boom93 poštuje novinarske i profesionalne kodekse dajući svoj doprinos ostvarivanju javnog interesa u oblasti informisanja putem istinitog, nepristrasnog, pravovremenog i potpunog informisanja građana o svim važnim pitanjima značajnim za javnost. Stečeni kredibilitet se zasniva na objektivnosti, nezavisnoj uređivačkoj politici, odbrani javnog interesa, poštovanju novinarskih kodeksa i poverenju građana koje se gradi više od 28 godina.

Dodaj komentar

Kliknite ovde da biste komentarisali

Vaš komentar

Send this to a friend