Lokalne vesti

Novogodišnja rasveta – kako smo je nabavili i koliko nas košta

(Dopunjeno izdanje - 15:53, 14.12.2016.) U Požarevcu se pojavila nova dekorativna novogodišnja rasveta. Uvidom u dokumentaciju javne nabavke saznali smo da je novu rasvetu Grad Požarevac preko Turističke organizacije platio nešto manje od 2,5 miliona dinara sa PDV-om.

 

Rasveta je nabavljena javnom nabavkom koju je 14.novembra raspisala Turistička organizacija Požarevca.  U ovoj nabavci je pored dekorativnih svetlećih lanaca, creva i reflektora, od ponuđača zahtevana i posebna dekoracija koja je ucrtana u konkursnu dokumentaciju, a za koju se ispostavilo da je unikatna, odnosno izrađena samo za Požarevac.

Reč je o svetlećim figurama koje su tokom vikenda postavljene u Tabačkoj čaršiji u sedam redova – kišobran, božićna čarapa, lilihip šećerni štap, bombona, Sneško Belić, mafin, kapa i asimetrična astera zvezda.

Zanimljivo je da su za sve ove oblike u dokumentaciji pojedinačno zahtevane strogo određene karakteristike u vizuelnom pogledu, po dimenzijama, težini i potrošnji.

Tako je svetleći Sneško Belić strogo morao da bude dimenzija 120×80 centimetara, težine 1,6 kilograma i da maksimalno troši 10 w.

 

Četiri dana od objavljivanja konkursne dokumentacije, jedan od potencijalnih ponuđača zahteva pojašnjenje i postavlja pitanja u vezi nepravilnosti koje su uočene u konkursnoj dokumentaciji. Potencijalni ponuđač postavlja pitnje zbog čega su za LED dekorativne motive navedene tačno određene karakteristike bez tolerancije i odstupanja.  Takođe, ista firma  konstatuje da naručilac od ponuđača ne zahteva tehničku specifikaciju, katalog ili brošuru, uzorke ponuđenih proizvoda, odgovarajuće važeće sertifikate, kao i garanciju proizvođača. Pored toga, zahteva se isporuka dobara 8 dana od dana zaključenja ugovora, što je, konstatuje, jako kratak rok da bi se zahtevana oprema proizvela ili uvezla.

Potencijalni ponuđač zaključuje da ove okolnosti direktno ukazuju na određeni tip proizvoda, a samim tim eliminiše ostale ponuđače, što nije u skladu sa članom 10 Zakona o javnim nabavkama.

 

Načelo obezbeđivanja konkurencije

 Član 10

Naručilac je dužan da u postupku javne nabavke omogući što je moguće veću konkurenciju.

Naručilac ne može da ograniči konkurenciju, a posebno ne može onemogućavati bilo kojeg ponuđača da učestvuje u postupku javne nabavke neopravdanom upotrebom pregovaračkog postupka, niti korišćenjem diskriminatorskih uslova, tehničkih specifikacija i kriterijuma.  

 

Pitanje potencijalnog ponuđača u postupku javne nabavke naručilac 21.novembra objavljuje u originalnom obliku kao skenirani PDF dokument i tako javnosti otkriva njegov identitet, odnosno da se radi o firmi MEP Inženjering iz Beograda, što nije u skladu sa članom 14, stavom 3 Zakona o javnim nabavkama.

 

Zaštita podataka

Član 14

 Naručilac je dužan da:

1) čuva kao poverljive sve podatke o ponuđačima sadržane u ponudi koje je kao takve, u skladu sa zakonom, ponuđač označio u ponudi;

2) odbije davanje informacije koja bi značila povredu poverljivosti podataka dobijenih u ponudi;

 3) čuva kao poslovnu tajnu imena, zainteresovanih lica, ponuđača i podnosilaca prijava, kao i podatke o podnetim ponudama, odnosno prijavama, do otvaranja ponuda, odnosno prijava.

Neće se smatrati poverljivim dokazi o ispunjenosti obaveznih uslova, cena i drugi podaci iz ponude koji su od značaja za primenu elemenata kriterijuma i rangiranje ponude. 

 

Istog dana, prosleđuje odgovor MEP Inženjeringu da će izvršiti dopunu konkursne dokumentacije u kojoj će navesti dozvoljena odstupanja i produžiti rok za podnošenje ponuda.

U pogledu nepostojanja zahteva za dostavljanje tehničke specifikacije, kataloga ili brošure, uzorka ponuđenih proizvoda, odgovarajućih važećih sertifikata o kvalitetu i bezbednosti, naručilac zaključuje da može ali i ne mora da zahteva dostavljanje svega navedenog.

U pogledu garancije, TO Grada Požarevca navodi da će dopuniti dokumentaciju i odrediti garantni rok.

Što se tiče isporuke proizvoda, navodi se da je naručilac odredio rok u skladu sa svojim potrebama imajući u vidu pre svega datum nastupanja novogodišnjih praznika.

I ovaj odgovor je objavljen u obliku skeniranog odgovora u PDF formatu gde se vidi naziv potencijalnog ponuđača.

 

U izmenjenoj dokumentaciji određuju se dozvoljena odstupanja u dimenzijama, težini i maksimalnoj potrošnji od 5 odsto, a rok za podnošenje ponuda se produžava za šest dana, do 29.novembra.

Takođe, određuje se garantni rok od minimalno 2 godine.

 

Turistička organizacija Grada Požarevca 1.decembra donosi odluku o dodeli ugovora jedinom ponuđaču, “Fluoelektro” iz Niša koji je ponudio 2.075.736,88 dinara bez PDV-a, odnosno za 7.600 dinara nižu cenu od procenjene (2.088.333 dinara bez PDV-a).

Ugovor nije objavljen kako na sajtu Turističke organizacije, tako ni na sajtu Uprave za javne nabavke.

 

 

Nakon postavljanja nove rasvete sa svetlećim motivima u Tabačkoj čaršiji, savetnica gradonačelnika Baneta Spasovića, Svetlana Milutinović pohvalila se na društvenim mrežama da je dizajnirala pomenute ukrase, ali je navela i imena osoba koje su učestvovale u izradi i nabavci. Tako se predstavnik firme Fleš elektronik iz Užica javno pohvalio da je unikatna novogodišnja rasveta u Požarevcu zapravo izrađena u njegovoj firmi.

 

Uvidom u dostupne kataloge preduzeća Fluoelektro, jasno je da pomenuti motivi nisu u komercijalnoj kataloškoj ponudi.

Nejasno je da li je Požarevcu bilo nužno da nabavlja unikatnu rasvetu koja uz klasične svetleće lance i creva košta skoro 2,5 miliona dinara ili 117 minimalnih mesečnih neto zarada, kao i da li bi prošli povoljnije da smo naručivali kataloške artikle koji su u ponudi domaćih dobavljača?

Milutinović je u izjavi jednom lokalnom mediju rekla kako ukrasi nad Tabačkom čaršijom jesu urađeni po njenom crtežu i dizajnu, da ih je izrađivala jedna radionica u Srbiji i da, kako ona tvrdi, koštaju 15 puta manje od ukrasa koji su iz uvoza.

Ukoliko je zaista postojala opravdana potreba za jedinstvenom rasvetom, bez ulaženja u estetsku vrednost postavljene dekoracije, postavlja se pitanje da li bi možda bilo bolje da smo birali između više umetničkih ideja, umesto što smo platili dekoraciju koju je osmislila upravo savetnica gradonačelnika Požarevca.

Pitanje je i da li je i u kojoj meri načinom na koji je sprovedena pomenuta javna nabavka sprečeno učešće većeg broja ponuđača (princip konkurentnosti), budući  da se i nakon određenih promena u konkursnoj dokumentaciji javila samo jedna firma.

Konačno, tu je i pitanje kako je moguće da je naručilac unapred do detalja znao sve tehničke karakteristike ukrasnih motiva koji su, kako se u ovom slučaju ispostavilo – unikatni.

 

Povodom javne nabavke za kupovinu novogodišnje rasvete oglasila se savetnica gradonačelnika Požarevca, Svetlana Milutinović. Ona nam je rekla da vest o nabavci koju je Boom 93 ranije objavio aludira da je nešto bilo namešteno, što apsolutno nije tačno. Milutinović  kaže da je pre raspisivanja tendera stupila u kontakt sa 9 firmi koje prodaju novogodišnju rasvetu u Srbiji i da se raspitivala o cenama i mogućnostima izrade rasvete po nacrtima. Kazala je da do okončanja javne nabavke nije mogla da zna ko će da se javi i ko će da dobije posao. Takođe, rekla je i da je niška firma koja je kao jedini ponuđač dobila nabavku bila neuporedivo jeftinija od svih ostalih koje je kontaktirala prilikom ispitivanja tržišta.

Boom93 Redakcija

Svojim odgovornim i profesionalnim radom redakcija Boom93 poštuje novinarske i profesionalne kodekse dajući svoj doprinos ostvarivanju javnog interesa u oblasti informisanja putem istinitog, nepristrasnog, pravovremenog i potpunog informisanja građana o svim važnim pitanjima značajnim za javnost. Stečeni kredibilitet se zasniva na objektivnosti, nezavisnoj uređivačkoj politici, odbrani javnog interesa, poštovanju novinarskih kodeksa i poverenju građana koje se gradi više od 28 godina.

Dodaj komentar

Kliknite ovde da biste komentarisali

Vaš komentar

Send this to a friend