Društvo

Grad planira da se širi prema Mlavi?

Foto: Boom93/T.S.
Grad Požarevac oglasio je Javni uvid nacrta Plana detaljne regulacije 6, u kome se planira urađenje prostora kod reke Mlave.

Kako se navodi u Javnom nacrtu, plansko područje obuhvata istočni pojas perifernog dela grada, koji se proteže duž reke Mlave i između izlaznih saobraćajnih pravaca ka Velikom Gradištu (na severu) i Petrovcu na Mlavi (na jugu). U najvećoj meri u celini su zastupljene poljoprivredne neizgrađene površine.

U okviru predmetne celine izdvajaju se posebni delovi – površina pod vojnim zemljištem na severu, manje proizvodne površine na jugu i zapadu i sporadično razmešteno porodično  stanovanje. Plansko područje karakteriše veliko učešće neizgrađenih površina u kojima dominiraju poljoprivredne površine (oko 67% od ukupne površine). Veliki deo poljoprivrednih površina je zapušten i obrastao u šipražje ili šumu. Duž istočne granice, uz reku Mlavu, zastupljeno je neuređeno zelenilo.

Kako se naglašava da su proizvodne delatnosti su smeštene u zapadnom delu Plana, uz spomen park „Čačalica“ – dve fabrike nameštaja (jedna u funkciji i jedna u stečaju) i na jugu, farma pilića smeštena na granici između katastarskih opština Požarevac i Salakovac, na izlazu na državni put prema Petrovcu na Mlavi.

U severnom delu planskog područja se nalazi i površina iz kategorije posebne namene – vojni kompleks – strelište Mogila.  U okviru Plana nalaze se i: kulturno-istorijsko spomen obeležje „Sojin salaš“, na jugu uz izlaz na državni put ka Petrovcu na Mlavi i u centralnom delu Plana ostaci rimskog groblja i izvor „Minine vode“.

U obuhvatu planskog područja nema objekata javnih službi, zaštićenih nepokretnih kulturnih dobara, kao ni komunalnih objekata. S obzirom da je uglavnom neizgrađeno, plansko područje ima nedovoljno razvijenu saobraćajnu mrežu i nizak nivo komunalne opremljenosti.

Šta se planira sa ovim prostorom?

Kako se navodi u ovom nacrtu površina javne namene jeste prostor određen za uređenje ili izgradnju objekata javne namene ili javnih površina za koje je predviđeno utvrđivanje javnog interesa u skladu sa posebnim zakonom (ulice, trgovi, parkovi i dr.). Za sve objekte i površine javne namene obavezna je izrada urbanističkog projekta, sem za površine posebne namene – vojne komplekse, za koje je obavezna izrada planova detaljne regulacije, po posebnoj proceduri.

Parcele planirane za javnu namenu ne mogu se dalje parcelisati, osim u slučaju saobraćajnih površina i zelenih površina, u skladu sa posebnim pravilima za te namene, odnosno u slučaju planiranja kompatibilnih javnih namena. Projekat parcelacije mora da obuhvati celu parcelu koja se deli, a novoformirane parcele saobraćajnih površina moraju da obuhvate ceo poprečni profil između regulacionih linija.

U ovom planu se navodi i da je prema Generalnom urbanističkom planu planirana je izgradnja novih ulica: ulica Veljka Dugoševića koja predstavlja produžetak ulice Svetislava Uroševića i vezu sa centralnim područjem Požarevca sa zapadne strane, odnosno, vezu sa naseljem Nabrđe sa istočne strane, koju treba asfaltirati približno po trasi postojećeg nekategorisanog puta; saobraćajnica koja predstavlja produžetak ulice Hajduk Veljkova od spomen parka „Čačalica“ prema jugoistoku, po trasi nekategorisanog puta u dužini od oko 2,4 km, a u nastavku nova trasa prema jugoistoku u dužini od 0,96 km.

Planom je predviđeno unapređenje i povećanje bezbednosti odvijanja pešačkog saobraćaja kroz izgradnju trotoara na saobraćajnicama u postojećim i zonama proširenja stanovanja, kao i u zoni razvoja sporta i rekreacije. Pored trotoara, planirana je i izgradnja nezavisnih pešačko biciklističkih staza.

Zelene površine u obuhvatu Plana predstavljaju dobro od opšteg interesa koje se ogleda u njihovoj multifukcionalnoj ulozi u smislu unapređenja kvaliteta životne sredine u izgrađenoj sredini, pozitivnom uticaju na stanovništvo, očuvanju biodiverziteta grada kao i ostvarivanju ekonomske dobiti. Кoncepcija organizacije i uređenja sistema zelenih površina postavljena je Generalnim urbanističkim planom Požarevca. Na osnovu vrsta, položaja i načina povezivanja sa gradskim funkcijama uspostavljena struktura javnog zelenila obuhvata:

  1. samostalne gradske površine: park;
  2. povezujuće gradske zelene površine: zaštitno zelenilo uz reku.

Na predmetnom području javne zelene površine su planirane u okviru celine 2 i to samostalne zelene površine – park (u nastavku spomen parka Čačalica) kao i uređenje postojećih zelenih površina u funkciji zaštite i očuvanja pojaseva priobalne vegetacije uz Mlavu i zelenog koridora.

Planskim rešenjem predviđeno je očuvanje i unapređenje različitih tipova postojećih i uređenje planiranih javnih zelenih površina, ukupne površine oko 105 ha i povezivanje u sistem zelenih površina predmetnog područja i grada Požarevca. Кompoziciono i prostorno, zelenilo rešiti slobodno, usklađeno sa namenom površine.

Planirano je podizanje i uređenje parkovske površine u prostornoj celini 2 i povezivanja sa park šumom „Čačalica“.

Javni uvid u Nacrt Plana generalne regulacije „Požarevac 6“ i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Nacrta plana generalne regulacije „Požarevac 6“ na životnu sredinu održaće se od 13. septembra do 13. oktobra 2021. godine, svakog radnog dana u prostorijama Gradske uprave Grada Požarevca, u kancelariji broj 36, u periodu od 10-13 časova.

Javni uvid možete pronaći i OVDE.

Avatar

Marko Veljković

Dodaj komentar

Kliknite ovde da biste komentarisali

Vaš komentar

Send this to a friend