Društvo

Štab za vanredne situacije: Ministarstvo za rad donelo pravilnik o preventivnim merama

Ministarstvo za rad donelo je pravilnik za poslodavce i zaposlene sapreventivnim merama za sprečavanje širenja koronavirusa, koji je stupio nasnagu 11. jula. Poslodavci treba do 10. avgusta da donesu plan primene mera, uskladu sa pravilnikom, saopštio je gradski Štab za vanredne situacije.
ilustracija/pixabay

Pravilnikom o preventivnim merama, za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti propisuju se preventivne mere koje je poslodavac dužan da primeni radi sprečavanja pojave i širenja zarazne bolesti i otklanjanja rizika za bezbedan i zdrav rad zaposlenih, kao i lica kojase zateknu u radnoj okolini, kada nadležni organ proglasi epidemiju zarazne bolesti.

Pravilnik se primenjuje na svim radnim mestima u radnoj okolini u kojoj se obavlja rad izuzev rada na terenu i rada od kuće.

Poslodavac je dužan da, za sva radna mesta u radnoj okolini, donese plan primene mera za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti, koji je sastavni deo akta o proceni rizika koji se donosi saglasno zakonu i propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Takođe, poslodavac je dužan da plan primene mera, usled nastalih promenakoje utiču na bezbedan i zdrav rad tokom trajanja epidemije usaglašava sa odlukama nadležnog organa.

Plan treba da sadrži: preventivne mere i aktivnosti za sprečavanje pojave epidemije zarazne bolesti, zaduženje za sprovođenje i kontrolu sprovođenja preventivnih mera i aktivnosti, mere i aktivnosti za postupanje u slučaju pojave epidemije zarazne bolesti.

Poslodavac je dužan da na svakom radnom mestu u radnoj okolini obezbedi primenu preventivnih mera, a naročito da pre početka rada obezbedi pisaneinstrukcije i uputstva o merama i postupcima za sprecavanje pojave epidemijezarazne bolesti, koji sadrže informaciju o simptomima zarazne bolesti. U skladu sa mogućnostima, ukoliko nije organizovan rad u smenama, izvršipreraspodelu radnog vremena uvođenjem druge ili treće smene sa manjim brojem zaposlenih.Da sprovodi pojačanu higijenu i dezinfekciju radnih i pomoćnih prostorija što uključuje redovnu dezinfekciju prostorija i često provetravanje radnog prostora.

Takođe, da obezbedi zaposlenima dovoljne količine sapuna, ubrusa, tekućevode i dezinfekcionih sredstava na bazi alkohola za pranje ruku, da obezbediredovno čišćenje svih površina koje se često dodiruju na radnom mestu,posebno prostorija i opreme kao što su toaleti, kvake na vratima, fiksni telefoni, računarska oprema i druga oprema za rad, da uredi način vođenjaevidencije o dezinfekciji radnih i pomoćnih prostorija koju organizuje isprovodi.Poslodavac treba da obezbedi izradu uputstava za bezbedan i zdrav rad saizvođačima radova, dobavljačima, distributerima i spoljnim saradnicima, organizuje i obezbedi redovno uklanjanje otpada i smeća (kante za smećeobložene plastičnom kesom) iz prostorija tako da se mogu isprazniti bezkontakta sa sadržajem.

Poslodavac je dužan da u slučaju pojave zarazne bolesti kod svojihzaposlenih obezbedi primenu preventivnih mera, a naročito da prostor u komeje boravio zaposleni koji je zaražen se redovno fizički i hemijski dezinfikuje i provetrava, da se poštuju procedure ulaska i izlaska u prostorije poslodavca, koriste propisana sredstva i oprema za ličnu zaštitu na radu i druge merezaštite tokom procesa rada.

Treba precizno da se definišu pravci kretanja zaposlenih kroz radne ipomoćne prostorije, da se organizuje stroga kontrola kretanja zaposlenih izorganizacione jedinice u kojoj je radio zaposleni koji je zaražen, da se kontaktizaposlenih iz organizacione jedinice u kojoj je boravio zaposleni koji jezaražen sa drugim zaposlenima svode na nužne uz propisane mere zaštite.

Predviđa se i primena svih drugih mere po preporuci epidemiologa. Poslodavac je dužan da u planu primene mera uredi obaveze i odgovornosti uvezi sa praćenjem i kontrolom primene mera bezbednosti i zdravlja na radu. Zatim, proveru efikasnosti primene mera bezbednosti i zdravlja zaposlenih na radu kod poslodavca vrši lice za bezbednost i zdravlje na radu.

Lice za bezbednost i zdravlje na radu u saradnji sa poslodavcem planira, sprovodi i podstiče primenu preventivnih mera, a posebno: učestvuje u izradiplana primene mera, priprema pisana uputstva i instrukcije za bezbedan izdrav rad u cilju zaštite zdravlja zaposlenih od epidemije zarazne bolesti, kontroliše primenu mera koje su utvrđene u planu primene mera koji donosiposlodavac, vrši kontrolu korišćenja sredstava i opreme za ličnu zaštitu naradu, kao i da sarađuje sa državnim organima i daje potrebna obaveštenja o primeni preventivnih mera bezbednosti i zdravlja na radu.

Zaposleni je obavezan da: sprovodi sve preventivne mere bezbednosti izdravlja na radu kako bi sačuvao svoje zdravlje, kao i zdravlje drugih zaposlenih, namenski koristi propisana sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu i da sanjima pažljivo rukuje, da ne bi ugrozio svoju bezbednost i zdravlje kao ibezbednost i zdravlje drugih lica, dodatno brine o svojoj higijeni tako što ceredovno i pravilno prati ruke, ličnu odecu drži odvojenu od sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu i radnog odela.

Obavezno da obavesti poslodavca ukoliko posumnja na simptome zarazne bolesti kod sebe, kod drugih zaposlenih ili članova svoje porodice, pre početkarada pregleda svoje radno mesto uključujući i sredstva za rad koja koristi, kao i sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu i da u slučaju uočenih nedostataka izvesti poslodavca ili drugo ovlašćeno lice.

Pre napuštanja radnog mesta, da radno mesto i sredstva za rad ostavi u stanjuda ne ugrožavaju druge zaposlene, u skladu sa svojim saznanjima odmah obavestiposlodavca o nepravilnostima, štetnostima, opasnostima ili drugoj pojavikoja bi na radnom mestu mogla da ugrozi njegovu bezbednost i zdravlje ili bezbednost i zdravlje drugih zaposlenih.

Dodaj komentar

Kliknite ovde da biste komentarisali

Vaš komentar

Send this to a friend