Javnost i odgovornost

Koliko košta zdravstveni pregled u javnim službama?

Grad Požarevac i Toplifikacija bili su spremni da za ukupno 2,9 miliona dinara sprovedu zdravstvene preglede zaposlenih. Na kraju se ispostavilo da je javna nabavka u gradskoj upravi propala, dok je u Toplifikaciji posao pogođen za nešto manje od 550.000 dinara, što je približno 2/5 vrednosti nabavke koju je raspisalo to preduzeće

 

Vrednost javnih nabavki koje su sprovedene u Gradskoj upravi i Toplifikaciji i vrsta pregleda koji su zahtevani bili su gotovo identični, ali se drastično razlikovao broj ljudi koji je trebalo pregledati. Na kraju, isto se dogodilo i sa cenama ponuđača koje su se razlikovale i do 3,5 puta.

Vrednost gradske javne nabavke bila je 1.416.666,00 dinara, a vrednost nabavke kod Toplifikacije 1.450.000,00 dinara, što je razlika od svega oko 33.000 dinara.

U zahtevima oba naručioca ponuđačima navedeno je ukupno 12 identičnih pregleda za muškarce i žene, s tim što je u gradskoj upravi trebalo da se pregleda 219 ljudi, a u Toplifikaciji njih 94. Gradska uprava je predvidela dodatne preglede za 6 osoba u obezbeđenju, dok to nije bio slučaj u Toplifikaciji. Pored toga nabavka Toplifikacije procenjena je na viši iznos.

Još jedna bitna razlika između nabavki odnosila se na tehnički kapacitet, odnosno da se poslovne prostorije u kojima će se realizovati pregledi nalaze u Gradu Požarevcu. Taj zahtev Toplifikacija nije imala.

Javne nabavke objavljene u razmaku od mesec dana, u Toplifikaciji 28.novembra, a u Gradskoj upravi Požarevac mesec dana ranije, 28.oktobra.

Gradskoj upravi javila su se dva ponuđača, Dom zdravlja Požarevac i grupa ponuđača sa zajedničkom ponudom  koju čine Poliklinika Tektum Požarevac, Opšta bolnica i Zavod “MSB” Beograd i laboratorija “Supremalab” iz Beograda.

Oba ponuđača su odbijena.  Dom zdravlja jer  komisija nije mogla da se uveri da na osnovu postojeće dokumentacije ova ustanova primarne zdravstvene zaštite može da obavlja određene preglede, između ostalog i kolposkopija i Papanikolau test. Kod “Tektuma” i ostalih utvrđeno je da svako od ponuđača u jedinstvenoj ponudi poseduje odgovarajuće dozvole nadležnog ministarstva, ali u prostorijama koje su izvan teritorije Grada Požarevca.  

Ponuda “Tektuma” i ostalih iznosila je 898.980 dinara, a Doma zdravlja svega 274.200 dinara, što je pet puta manje od procenjene vrednosti javne nabavke.

Kako je Boom 93 rekao direktor Doma zdravlja, Dragan Rakić, ustanova nije želela da profitira na svom  osnivaču od koga godišnje dobija između 13 i 15 miliona dinara za funkcionisanje.

On je rekao i da nije jasno zašto se insistiralo na tome da određeni ginegološki pregledi (PAPA test,kolposkopija) mogu da se obavljaju samo u ustanovama sekundarne i tercijalne zdravstvene zaštite, budući da Dom zdravlja ima obučene lekare i od 2012 sprovodi preglede prema Stručno metodološkom upustvu Ministarstva zdravlja.

 

Sa istim obrazloženjem Dom zdravlja je odbijen kao ponuđač usluga za Toplifikaciju, s tim što je za tu javnu nabavku ustanova konkurisala sa gotovo četvorostruko višom cenom od 1.020.320 dinara.

“Tektum” se u zajedničkoj ponudi pojavio sa  Opštom bolnicom i zavodom “MSB” Beograd i Poliklinikom “Beo-lab plus” iz Beograda i gotovo identičnom cenom kao kod gradske uprave od 897.900 dinara (1.080 dinara nižom). Ovog puta ne postoji ograničenje u pogledu prostorija koje mogu da se nalaze isključivo u Gradu Požarevcu i zbog toga se ova ponuda ocenjuje kao prihvatljiva. Međutim, posao dobija treći ponuđač, Dom zdravlja “Vizim” Beograd sa podizvođačem Zavodom “Bio medik” iz Beograda i ponudom od 549.880 dinara, što je 38 odsto vrednosti procenjene javne nabavke.

“Vizim” se izjasnio da u ponuđenu cenu ulazi i organizovani prevoz svih zaposlenih iz Toplifikacije na preglede u Beograd.

 

Na kraju se ispostavlja da je procenjena vrednost javnih nabavki bila znatno iznad dobijenih ponuda (42 odsto viša u odnosu na najvišu zabeleženu ponudu), tako da nije jasno na osnovu čega je određivana  vrednost traženih usluga.

U gradskoj upravi je 2015.godine procenjena vrednost iznosila 1.000.000 dinara, a posao je dodeljen jednom od ponuđača za 580.000 dinara. Ranije, sistematski pregledi nisu naručivani, a to je navodno pravdano nedostatkom novca.  

Zanimljivo je i da nijedan od ponuđača iz Požarevca, prema uslovima u konkursima u 2016.godini,  samostalno nije ispunjavao uslove za obavljanje pomenutih zdravstvenih, odnosno sistematskih pregleda.

Takođe, u obrazloženjima naručioca Toplifikacije i Grada Požarevca nisu navedene jedinične cene pregleda, kako su to uradili neka druga javna preduzeća ili lokalne uprave, poput Grada Pančeva.

Konačno, ove usluge ne naručuju sva javna komunalna preduzeća, gradovi i opštine.  Zbog toga, pojedini građani koji nemaju ovakve benificije bi mogli da postave pitanje zašto se nekim zaposlenima u javnom sektoru obezbeđuju sistematski pregledi i zbog čega se za te usluge izdvaja novac iz budžeta?

Jedno od objašnjenja koje smo dobili u lokalnoj samoupravi Požarevca je da mnogi radnici ne mogu da sami finansiraju periodične zdravstvene preglede.

Ukoliko je opravdanost ovakvih izdvajanja u riziku koji nosi određeno zanimanje, javnost uglavnom  pokazuje razumevanje za teške fizičke poslove poput zavarivača, rudara  ili vatrogasaca. S druge strane, interesantno je da u nekim podelama u poslove sa I stepenom opasnosti spada i administrativni rad u raznim službama, dok po stepenu stresa prednjače poslovi izvršnog direktora i službenika za odnose sa javnošću.

 

 

 

 

<a href=“http://www.freepik.com/free-photos-vectors/technology“>Technology photograph designed by Jannoon028 – Freepik.com</a>

Boom93 Redakcija

Svojim odgovornim i profesionalnim radom redakcija Boom93 poštuje novinarske i profesionalne kodekse dajući svoj doprinos ostvarivanju javnog interesa u oblasti informisanja putem istinitog, nepristrasnog, pravovremenog i potpunog informisanja građana o svim važnim pitanjima značajnim za javnost. Stečeni kredibilitet se zasniva na objektivnosti, nezavisnoj uređivačkoj politici, odbrani javnog interesa, poštovanju novinarskih kodeksa i poverenju građana koje se gradi više od 28 godina.

Dodaj komentar

Kliknite ovde da biste komentarisali

Vaš komentar

Send this to a friend