Mladi

Neadekvatna reakcija nadležnih institucija doprinosi toleranciji na nasilje

Nakon tragičnih ubistava žena od strane partnera i neadekvatnog reagovanja na slučajeve vršnjačkog i nasilja u porodici, pokrenuta je rasprava o odgovornosti nadležnih institucija, odnosno da li su ustanove i državni organi adekvatno reagovali na slučajeve nasilja. Reakcija insititucija pokazuje u kojoj meri Republika Srbija toleriše ili ne toleriše nasilje.

Država se bori protiv nasilja adekvatnom reakcijom nadležnih institucija koja podrazumeva primenu zakonskih procedura i propisa.

Kada se radi o nasilju u partnerskim odnosima, Srbija se obavezala da postupa po Konvenciji Saveta Evrope o sprečavanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

U Zakonu o potvrdi Konvencije Saveta Evropeo sprečavanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici propisano je da državni organi, zvaničnici, službenici, i drugi akteri koji nastupaju u ime države treba da budu uzdržani od učešća u svakom činu nasilja. Takođe, strane se obavezuju da preduzmu zakonodavne ili druge mere i da se potpuno posvete sprečavanju, istrazi, kažnjavanju i obezbeđivanju reparacije za dela nasilja koja su obuhvaćena pomenutom Konvencijom.

Stupanje na snagu Zakona o sprečavanju nasilja u porodici je veliki pomak u institucionalnoj borbi, posebno u vidu primene hitnih mera udaljavanja nasilnika i mera zabrane prislaska i kontakta sa žrtvom.

Biljana Nedeljković, policijski službenik i koordinator Policijske uprave Požarevac i Braničevskog okruga za nasilje u porodici, za Boom93 je napomenula da je policija dužna da prikupi sva potrebna saznanja o slučaju. Policija reaguje po prijavi i prema rečima policijske službenice Nedeljkovićprikupljuju se podaci neophodni za procenu rizika. Takođe, obaveštava se Centar za socijalni rad i tužilaštvo.

Da bi se reagovalo po prijavi neophodno je izvršiti procenu rizika u kojem se žrtva nalazi. Procena rizika predstavlja analizu stepena ugroženosti žrtve i preduzimanje bezbednosnih mera. Pri proceni, utvrđuju se i drugi bezbednosni rizici poput istorije nasilnog ponašanja, zloupotrebe psihoaktivnih supstanci ili posedovanja oružja.

Činjenica da ima slučajeva da žene koje su prijavljivale nasilne partnere su kasnije ubijene govori o tome da nije dobro izvršena procena rizika od strane nadležnih institucija.

Iz Mreže žena protiv nasilja, za Boom93, kažu da „neadekvatna reakcija nadležnih institucija doprinosi toleranciji nasilja, ali ona može biti i rezultat visoke tolerancije na nasilje. Čini se da jedno povlači drugo. Ono što ovde najviše zabrinjava je činjenica da neadekvatna reakcija institucija demotiviše žrtve da potraže podršku i pomoć za izlazak iz nasilja jer ostaju prepuštene same sebi s porukom da ih niko ne može zaštititi, dok nasilnici nastavljaju neometano da vrše nasilje“.

Aleksandra Nestorov i Vedrana Lacmanović kažu„da nedovoljna obučenost ili nepoznavanje zakonskih procedura i nadležnosti može biti deo odgovora na to zašto je reakcija pojedinih institucija na nasilje prema ženama neadekvatna.“

Ipak, one ne smatraju da se radi o presudnom uzroku. „Zaposleni u institucijama često ističu nedostatak vremena, nedovoljan broj zaposlenih i strah za sopstvenu bezbednost kao razloge zašto zakon nije sproveden u praksi.“- saglasne su Lacmanović i Nestorov.

Lacmanović i Nestorov iz Mreže žena protiv nasilja smatraju „da veći problem čine nemar i predrasude o fenomenu nasilja prema ženama koje rezultiraju time da se žrtvama ne veruje. Ukoliko se žrtvi ne veruje, samim tim joj se ne pruža ni adekvatna zaštita i podrška, pa na kraju iz godine u godinu imamo istu poražavajuću statistiku ubistava žena“

Suzbijanje nasilja u porodici zahteva obaveznu saradnju između policije, tužilaštva i Centra za socijalni rad. Novousvojeni Zakon o sprečavanju nasilja u porodici predviđa obavezno osnivanje grupe za koordinaciju i saradnju

Slučaj ubistva žene od strane partnera,krajem 2017., u naselju Lučica kod Požarevca, dogodio se nakon usvajanja novog zakona. S obzirom da su se u medijima pojavile informacije da se žena prethodno obraćala policijskoj upravi i Centru za socijalni rad, ostaje da u narednom periodu vidimo da li će biti  izvršena istraga o propustima pomenutih institucija. Prema navodima medija, policijski službenik koji je bio zadužen za slučaj je suspendovan i očekuje ga pokretanje istrage i disciplinske odgovornosti.

Takođe, kada govorimo o nasilju u školama i na internetu neophodno je postupanje institucija u okviru zakonskih ovlašćenja.

Načini institucionalnog odgovora na nasilje u školama jesu mere propisane Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Protokolom o postupanju u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje.

Zakon o sistemima obrazovanja i vaspitanja izričito zabranjuje svaku vrstu nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja. Pomenuti zakon predviđa novčane kazne i pokretanje postupka disciplinske odgovornosti zaposlenima koji ne postupaju u okviru zakonskih ovlašćenja.

Protokol o postupanjuu ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje je predvideo niz preventivnih i interventnih aktivnosti koje su obrazovne ustanove i zaposleni dužni da sprovedu kako bi sprečili vršnjačko i digitalno nasilje u školama.

Jedan od odgovora institucija na nasilje u školama jeste međusektorska saradnja.

U Požarevcu je, u novembru 2017. godine, predstavljen nacrt Protokola o međusektorskoj saradnji u procesu zaštite dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja na teritoriji grada Požarevca. Interesantno je da se na predstavljenju Protokola nisu pojavili prestavnici lokalne samouprave.

Ipak, za propuste u slučaju vršnjačkog nasilja prema Aleksi Jankoviću iz Niša, koje za posledicu ima dečakovo samoubistvo, zbog zastarelosti slučaja, neće niko odgovarati.

Blage kazne, dugi postupci i nereagovanje doprinose da nasilje bude društveno prihvatljivo.

Uloga države je bezuslovno obezbeđivanje efikasnog delovanja ustanova i državnih organa u cilju sprečavanja nasilja.

Takođe, od presudnog značaja je uključivanje svih relevantih faktora, pojedinaca, porodice, nadležnih ministarstava, civilnog sektora i medija u borbi protiv nasilja

Tekst je nastao u okviru projekta „Ovo je zemlja za nas – Napad na nasilje“ radija Boom 93 koji je delom finansiran sredstvima budžeta Grada Požarevca u okviru projektnog sufinansiranja medijskih sadržaja od javnog interesa.

Avatar

Boom93 Redakcija

Svojim odgovornim i profesionalnim radom redakcija Boom93 poštuje novinarske i profesionalne kodekse dajući svoj doprinos ostvarivanju javnog interesa u oblasti informisanja putem istinitog, nepristrasnog, pravovremenog i potpunog informisanja građana o svim važnim pitanjima značajnim za javnost. Stečeni kredibilitet se zasniva na objektivnosti, nezavisnoj uređivačkoj politici, odbrani javnog interesa, poštovanju novinarskih kodeksa i poverenju građana koje se gradi više od 28 godina.

Dodaj komentar

Kliknite ovde da biste komentarisali

Vaš komentar

Send this to a friend