Naše pare

Šta je lokalni budžet i kako ga razumeti

Budžet je u opštem smislu spisak planiranih prihoda i rashoda lokalne zajednice za određeni period, obično za jednu godinu. Najčešće, budžet je jednogodišnji dokument, koga priprema Odeljenje za finansije i javne nabavke u saradnji sa ostalim odeljenjima, dok ga usvaja lokalna skupština nakon što se o dokumentu izjasni gradsko veće.

Budžet ima karakter finansijskog plana lokalne samouprave za jednu godinu i predstavlja jednu prognozu, ali je i više od toga jer su odredbe budžeta obavezujuće za na rashodnoj strani i predviđeni izdaci se ne bi smeli prekoračivati bez rebalansa budžeta, tj. bez izmene budžeta po istoj proceduri po kojoj je donet.

Sadržaj budžeta obično čine razvijeni spisak prihoda i rashoda, zajedno sa njihovim planiranim iznosima za sledeću godinu, kao i pratećim procesnim i sličnim odredbama.

Na prihodnoj strani navode se svi zakonom propisani prihodi – kao što su porezi, naknade, takse, kazne, prihodi od kamata, prodaje imovine i slično.

Na rashodnoj stani koriste se dve podele. Prva je administrativna, odnosno po institucijama kao nosiocima rashoda (skupština, gradonačelnik, zdravstvo, osnovno i srednje obrazovanje itd.), a druga po ekonomskim funkcijama (plate i socijalna davanja za zaposlene, materijalni troškovi, investicije, otplata dugova, subvencije, budžetska rezerva…). Obično se ove dve podele kombinuju i dobija složena klasifikacija.

U novije vreme, pokušaj je da se  priprema budžeta poveže sa opštom ekonomskom politikom planiranom za duži rok (par ili nekoliko godina), kako bi se stvorila koherentna osnova i za budžetsko planiranje i za ekonomsku politiku.

Zbog toga imamo programski budžet koji se deli na programske aktivnosti (kao što su komunalna delatnosti, lokalni ekonomski razvoj, razvoj turizma itd.).

U Požarevcu postoje dva nivoa organizacije lokalne samouprave, gradski i opštinski. Tako imamo budžet Grada Požarevca i budžet Gradske opštine Kostolac.  Sadržaj oba budžeta određen je raspodelom nadležnosti, a koja proističe iz ustava i zakona.

 

Ekonomski aspekt budžeta

 

Budžet donosi ekonomske efekte na više načina.

Pre svega, svojim postojanjem jer ubiranje budžetskih prihoda smanjuje privatne investicije i uopšte ekonomsku aktivnost, dok rashodi pozitivno utiču na ekonomiju, kako kroz potrošnju, tako i kroz usluge u zajednici.

Deficit (razlika u troškovima u odnosu na prihode tokom budžetskog perioda) i suficit (javlja se u slučaju kada su budžetski prihodi veći od budžetskih rashoda) imaju svoju ulogu. Postojanje i finansiranje deficita može imati za posledicu dugoročno zaduživanje lokalne samouprave i otplatu kamata, dok suficit obično predstavlja kočnicu ekonomskoj aktivnosti.  Zbog toga je većina ekonomista naklonjena uravnoteženom budžetu.

 

Tekst je deo projekta „Gde idu naše pare“ koji je finansijski podržao Grad Požarevac u okviru sufinansiranje projekata medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2016. godini. 

Boom93 Redakcija

Svojim odgovornim i profesionalnim radom redakcija Boom93 poštuje novinarske i profesionalne kodekse dajući svoj doprinos ostvarivanju javnog interesa u oblasti informisanja putem istinitog, nepristrasnog, pravovremenog i potpunog informisanja građana o svim važnim pitanjima značajnim za javnost. Stečeni kredibilitet se zasniva na objektivnosti, nezavisnoj uređivačkoj politici, odbrani javnog interesa, poštovanju novinarskih kodeksa i poverenju građana koje se gradi više od 28 godina.

Dodaj komentar

Kliknite ovde da biste komentarisali

Vaš komentar

Send this to a friend