Naše pare

Šta je revizor zamerio Požarevcu za javne nabavke

Državni revizor iskazao je više zamerki zbog nepoštovanja Zakona o javnim nabavkama i ostalih pozitivnih zakona, kad je reč o novcu koji se trošio 2015.godine iz budžeta Grada Požarevca. Pored projekata koji su realizovani na osnovu isključivog prava, revizor je iskazao zamerke na način na koji se trošio novac nakon poremećaja u vodosnabdevanju, ali je naveo i više pojedinačnih primera gde su izvršeni dodatni radovi bez ugovora, menjane količine i vrednost radova ili su radovi izvršeni sa zakašnjenjem u odnosu na rokove u ugovorima.

 

Vanredna situacija sa vodosnabdevanjem

 

Tokom vanredne situacije koja je proglašena 6.novembra, izvršena su plaćanja za vodovod od 17.625.000 dinara.

Gradsko veće je zaključkom od 10.novembra obavezalo Direkciju za izgradnju na ugovor sa Vodovodom i kanalizacijom. Utvrđena je predračunska vrednost radova na 8.479.000 dinara sa PDV-om  i zadužilo Odeljenje za finansije da obezbedi sredstva iz stalne i tekuće rezerve.

Direkcija za izgradnju je 13.novembra zaključila ugovor sa Vodovodom o izvođenju radova na bušenju i opremanju dva bunara na vodozahvatu „Morava“. Ugovorena vrednost iznosi 7.018.000 dinara bez PDV. Istog dana Vodovod i kanalizacija je zaključila ugovor sa Georadom iz Drmna, o izvođenju pomenutih radova, na vrednost od 2.689.000 dinara sa PDV-om.

Direkcija za izgradnju je sa Vodovodom 26.novembra zaključila ugovor o nabavci nedostajućeg materijala i izvođenje radova na zahvatanju sirove vode sa jezera u nebranjenom delu Velike Morave radi njenog nalivanja u infiltracione bazene. Ugovorena vrednost radova iznosila je 12.516.000 dinara bez PDV. Aneks ugovora zaključen je 22.decembra, čime je povećana vrednost radova na 16.017.000 dinara bez PDV-a.

Revizor je zaključio da za radove izvedene u periodu trajanja vanredne nije postojao osnov da se ne sprovode postupci javnih nabavki jer su se pratili i vodostaji i vrednost nitrata u vodi. Takođe, bio je formiran stručni tim za razmatranje ublažavanja posledica na bazi predloga Instituta “Jaroslav Černi“.  Zbog svega situacija nije mogla da se smatra elementarnom nepogodom jer je uvođenju vanredne situacije prethodilo proglašenje vanrednog događaja gotovo mesec dana ranije. Nije bilo nepredvidivosti nastupanja događaja, za šta je naručilac bio dužan da sprovede pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, pošto je zahtevala hitnost u postupanju naručioca prilikom nabavki.

Pored ovoga naručilac nije pribavio od nadležnih organa Rešenje o građevinskoj dozvoli, suprotno odredbama Zakona o planiranju i izgradnji.

Ugovoreni rok za izvođenje radova iznosio je 15 dana. Međutim, okončane situacije nisu ispostavljene naručiocu do dana izrade Nacrta izveštaja, iako je situacija nalagala hitnost u izvođenju radova.

 

Tokom vanredne situacije zbog neispravne vode za piće, Grad Požarevac je Zavodu za javno zdravlje platio 1.163.000 dinara za analizu vode po tri računa između 13.novembra i 11.decembra 2015.godine.

Plaćanja su vršena bez zaključenog ugovora i sprovedenog postupka javne nabavke.

Bilo je potrebno da se odmah nakon obezbeđivanja osnovnih uslova za život, dalja sanacija i otklanjanje posledica sprovode u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama.

Pored toga, cene za usluge analize vode ne odgovaraju u potpunosti cenama iz ugovora koji je Vodovod ranije zaključio sa Zavodom za iste poslove. Neke od analiza koje su izvršene u toku vanredne situacije nisu ni bile predviđene ovim ugovorom, pa ostaje nejasan način definisanja pojedinih cena usluga, zaključeno je u izveštaju.

 

 

 

Direkcija za izgradnju

 

Direkcija za izgradnju je za radove ravnjanja terena i odvoženja šuta u industrijskoj zoni 3.juna 2015.godine zaključila ugovor sa firmom Perper iz Smedereva, na iznos od 2.300.000 dinara sa PDV-om. Prema okončanoj situaciji, 14. jula, iskazani su viškovi radova od 493.000 dinara, što je oko 46 odsto preko ugovorenog iznosa za određene radove. Ovo prekoračenje nije uticalo na ukupan iznos posla jer su ostali radovi nisu ili su manje izvedeni. Pored toga, izvođač nije dostavio naručiocu menicu za dobro izvršenje posla, čime je stvoren rizik da, u slučaju neadekvatno izvedenih radova, naručilac neće imati sredstvo obezbeđenja.

 

Direkcija za izgradnju je 3.avgusta 2015. zaključila ugovor sa Telekomunikacijom iz Blaca za prvu fazu radova na izgradnji sekundarne fekalne kanalizacije u ulicama koje se ulivaju u fekalni kolektor u Dunavskoj ulici sa leve i desne strane. Ugovorena vrednost radova iznosila je 33.813.000 dinara sa PDV-om.

U okončanoj situaciji od 10.maja 2016. pojavili su se dodatni radovi od 7.344.000 dinara koji nisu bili ugovoreni, a koji su prema rečima nadzornog organa bili neophodni. Istovremeno su u drugim ulicama izvedeni radovi u manjem obimu od planiranog. Na ovaj način nije prekoračena ugovorena vrednost, ali je dovoden u pitanje kvalitet radova i da li je ponuda koja je u postupku ocene ponuda izabrana kao najpovoljnija, zbog velikih odstupanja između planiranih i realizovanih radova, bila zaista i najpovoljnija u fazi realizacije ugovora.

Izvođaču je naručilac odobrio produženje roka za izvođenje radova 14.januara 2016. za 36 radnih dana. Ipak, iako je ugovoren rok izvođenja radova iznosio 90 kalendarskih dana, radovi su završeni tek nakon sedam meseci, a naručilac nije obračunao kaznene penale, suprotno ugovoru.

 

Direkcija za izgradnju je 31.jula 2015. zaključila ugovor sa firmom Milanić iz Sopota i Compact Industry iz Svilajnca, za radove na izgradnji sekundarne mreže fekalne kanalizacije za naselje Ljubičevo. Ugovorena vrednost radova iznosila je 27.367.000 dinara sa PDV-om.

Na osnovu revizije uzorkovane dokumentacije utvrđeno je da su prema privremenoj situaciji od 22.aprila  koja je poslednja ispostavljena naručiocu (tokom revizije) izvedeni radovi po pojedinim pozicijama u većem obimu za  1.109.000 dinara, suprotno Zakonu o javnim nabavkama i Zakonu o budžetskom sistemu.

 

Prema okončanoj situaciji od 22.aprila 2016. godine, a na osnovu ugovora o javnoj nabavci broj od 21.oktobra 2015. između Direkcije za izgradnju i PZP Požarevac  za asfaltiranje ulice Anafasa Solomona Žike, ugovorena vrednost iznosila je 2.008.000 dinara sa PDV-om, a izvedeni su radovi za 268.000 dinara više u odnosu na prvobitno ugovorene količine.

Primopredaja radova nije izvršena.

 

Direkcija za izgradnju je 27.oktobra 2015.godine zaključila ugovor sa firmom Jović-gradnja za sanaciju dela ulice Pavla Jurišića Šturma, na iznos od 5.555.000 dinara sa PDV-om.

Prema prvoj privremenoj situaciji od 21.decembra 2015. izvedeni su radovi koji za 598.000 dinara prelaze ugovorene količine.

Građevinska knjiga nije overena od strane nadzornog organa.

 

Direktor Direkcije za izgradnju grada Požarevca donošenjem odluke 7.aprila 2015. pokrenuo otvoreni postupak javne nabavke, ukupne procenjene vrednosti od 32.929.000 dinara bez PDV-a, oblikovan u dve partije.

za partiju 1, 28.maja 2015.godine zaključen je ugovor sa PZP Požarevac  ukupne vrednosti 27.093.000 dinara bez PDV-a, odnosno 32.512 hiljade dinara sa PDV-om.

Nije obavljena primopredaja radova sastavljanjem zapisnika, u građevinskom dnevniku nije konstantovan završetak radova tako da se sigurnošću ne može reći kada su radovi završeni i da li je bilo produžetka roka za izvođenje radova.

Prema okončanoj situaciji od 11.avgusta 2015. nije prekoračena ugovorena vrednost radova, ali su pojedini radovi izvedeni u većem obimu od predviđenih ugovorom, na uštrb drugih koji su izvedeni u manjem obimu od ugovorenih ili uopšte nisu izvedeni.  Ovakvo postupanje, stvara rizik da za eventualni loš kvalitet izvedenih radova neće biti jednostavno utvrditi odgovornost.

Radovi koji uopšte nisu izvršeni ukupno vrede 818.000 dinara bez PDV-a, a najmanje 2.512.000 dinara bez PDV utrošeno je suprotno Zakonu o javnim nabavkama.

 

Direktor Direkcije za izgradnju pokrenuo je otvoreni postupak javne nabavke radova na izgradnji kišne kanalizacije donošenjem odluke o pokretanju postupka 14.maja 2015. Javna nabavka je oblikovana u dve partije: sliv Varoško brdo do uliva u kišni kolektor u ulici Knez Milošev venac – prva faza i kanalizacija sa svim bočnim ulicama sa leve strane ulice PP odred do uliva u kišni kolektor u ulici Knez Milošev venac – prva faza.

Nakon sprovedenog postupka doneta je odluka o dodeli ugovora 17.jula 2015. i izabran je ponuđač Telekomunikacija  iz Blaca za obe partije.

Sa izabranim ponuđačem za partiju 1 zaključen je ugovor 29.07.2015. na iznos od 38.194.000 dinara sa PDV-om. Za partiju 2 zaključen je ugovor od 53.920.000 dinara sa PDV-om. Ugovoreno je avansno plaćanje od 10 % i ostatak po ispostavljenim privremenim situacijama. Ugovorom je definisano da će svi viškovi radova i nepredviđeni radovi, koji mogu da iznose najviše do 15%, biti posebno ugovoreni. Rok izvođenja radova iznosio je 90 dana za partiju 1 i 120 dana za partiju 2.

Po ugovoru za Partiju 1 u avgustu 2015. godine izvršena je uplata avansa od 3.819.000 dinara, a da radovi do kraja godine nisu otpočeli. Izvođač je ispostavio prvu privremenu situaciju tek 25.aprila 2016. Dakle, novčana sredstva su bila angažovana kod izvođača radova gotovo devet meseci pre početka izvođenja radova.

Kako su rokovi izvođenja radova prekoračeni, došlo je do isteka važnosti preuzetih garancija, a da nisu pribavljene nove, što je stvorilo rizik da radovi neće biti izvedeni u ugovorenom obimu i kvalitetu.

Uvidom u realizaciju po trećoj privremenoj situaciji za partiju 2 utvrđeno je da su pojedini radovi izvedeni u većem obimu od obima radova predviđenih predračunom i predmerom u iznosu od najmanje 519.000 dinara. Kako do završetka budžetske godine nije izvršen konačan obračun radova ne može se utvrditi da li će prekoračenje obima pojedinih radova uticati i na povećanje ukupne vrednosti investicije, zaključio je revizor.

Izvedeni radovi bez zaključenog ugovora su pravno nevažeći. Isplatom ovih radova dobavljaču izvršena je isplata na teret budžetskih sredstava bez pravnog osnova.

 

Direktor Direkcije za izgradnju pokrenuo je postupak javne nabavke radova na investicionom održavanju ulica i trotoara asfaltom, donošenjem odluke 21.maja 2015. Nabavka je sprovedena u tri partije: presvlačenje asfaltom Takovske, Nemanjine prvi deo, Dunavske i trotoara u Dunavskoj do Partizanske  u iznosu od 12.500.000 dinara bez PDV-a. Ugovor po Partiji 1 zaključen je 15.jula 2015. sa PZP Požarevac na 12.384.000 dinara bez PDV-a. Izvođač radova je u ugovoru definisao da će radove izvršiti sa podizvođačem RIO iz Kostolca, koji će izvoditi radove na humuziranju i hortikulturi.

Naručilac nije zaključio aneks ugovora za povećani obim radova na pojedinim pozicijama u iznosu od najmanje 850.000 dinara.

Komisija za primopredaju radova nije sačinila zapisnik o primopredaji radova.

 

Direktor Direkcije za izgradnju je pokrenuo postupak javne nabavke radova na izgradnji kružnog toka na raskrsnici ulica Čede Vasovića, Koste Abraševića i Industrijske, donošenjem odluke 18.maja 05.2015. Procenjena vrednost nabavke iznosila je 11.250.000 dinara bez PDV-a. Blagovremeno je pristigla samo jedna zajednička ponuda ponuđača PZP Požarevac i Gorionik, sa podizvođačem Mašinkop iz Šapca. Ugovor o izgradnji kružnog toka, zaključen je 2.jula.2015. Ugovorena vrednost radova iznosila je 11.243.000 dinara bez PDV-a.

Naručilac nije sproveo pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, iako je došlo do nepredviđenih radova u iznosu od najmanje 461.000 dinara.

Komisija za primopredaju radova nije sačinila zapisnik o primopredaji radova.

 

Direktor Direkcije za izgradnju je pokrenuo otvoreni postupak javne nabavke radova investicionog presvlačenja asfaltom ulice Koste Abraševića, donošenjem odluke 20.jula 2015. Procenjena vrednost radova iznosila je 19.027.000 dinara bez PDV-a. Ugovor je zaključen 14.septembra 2015. sa ponuđačem PZP Požarevac. Ugovorena vrednost radova iznosila je 18.978.000 dinara bez PDV-a, a rok za izvođenje 60 kalendarskih dana.

Naručilac nije zaključio aneks ugovora za povećani obim radova na pojedinim pozicijama u iznosu od najmanje 1.932.000 dinara.

Komisija za primopredaju radova nije sačinila zapisnik o primopredaji radova.

 

 

Vrtići

 

Predškolska ustanova zaključila je 17.novembra 2015. ugovor sa firmom Partenon iz Požarevca. Ugovorena je vrednost nabavke u iznosu od 13.265.000 dinara sa PDV-om. Period važenja ugovora bio je 90 radnih dana od dana uvođenja u posao. Aneks ugovora zaključen je istog dana kada i ugovor, a maksimalna vrednost avansa promenjena sa 20 na 50 % od vrednosti ponude sa PDV-om.

Na osnovu avansne situacije evidentirana je obaveza prema dobavljaču, a avans za imovinu u pripremi nije evidentiran već je zadužen konto.

Konkursna dokumentacija sadržala je stavku pod nazivom razni radovi koji su iznosili 10 % ukupnih radova kod svakog vrtića, pri čemu naručilac nije definisao šta čine ti radovi. Umesto navedenih raznih radova izvedeni su viškovi radova u vrtićima Leptirić, Majski cvet i Neven, od ukupno 1.232.000 dinara. Građevinski dnevnik i knjiga nisu overeni od strane nadzornog organa. Poslednji list na kojem je konstatovan dan završetka radova ne sadrži podatak o datumu, te se ne može utvrditi kada su radovi završeni.

 

Direktor Predškolske ustanove „Ljubica Vrebalov“ pokrenuo je postupak javne nabavke demontaže postojeće i ugradnje nove PVC stolarije, donošenjem odluke 30.aprila 2015.

Odluka o dodeli ugovora doneta je 17.juna 2015. godine i izabran je Partenon iz Požarevca.

Sa izabranim ponuđačem direktor je zaključio ugovor 17.novembra 2015. u vrednosti od 11.054.000 dinara bez PDV-a, sa rokom za završetak radova od 90 radnih dana.

Naručilac je, suprotno zakonu, u Odluci o dodeli ugovora Poukom o pravnom leku odredio da se zahtev za zaštitu prava može podneti Republičkoj komisiji 8 dana od dana prijema odluke.

Drugi zahtev za zaštitu prava zaveden 30.septembra 2015. naručilac je objavio na portalu 5.oktobra 2015. umesto u roku od 2 dana od dana prijema zahteva.

Aneksom ugovora koji je zaključen 17.novembra 2015. godine, na sam dan zaključenja ugovora,  maksimalna vrednost avansa promenjena je sa 20 na 50% od vrednosti ponude sa PDV-om, što za 3.979.000 dinara više u odnosu na prvobitno ugovorenu vrednost avansa, za šta nisu istaknuti objektivni razlozi. Naručilac nije doneo odluku o izmeni ugovora niti je u roku od 3 dana od dana donošenja objavio odluku na Portalu javnih nabavki i dostavio izveštaj Upravi za javne nabavke i Državnoj revizorskoj instituciji.

 

Zamerke revizora za dodeljivanje isključivog prava možete pročitati OVDE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst je deo projekta „Gde idu naše pare“ koji je finansijski podržao Grad Požarevac u okviru sufinansiranje projekata medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2016. godini.

Boom93 Redakcija

Svojim odgovornim i profesionalnim radom redakcija Boom93 poštuje novinarske i profesionalne kodekse dajući svoj doprinos ostvarivanju javnog interesa u oblasti informisanja putem istinitog, nepristrasnog, pravovremenog i potpunog informisanja građana o svim važnim pitanjima značajnim za javnost. Stečeni kredibilitet se zasniva na objektivnosti, nezavisnoj uređivačkoj politici, odbrani javnog interesa, poštovanju novinarskih kodeksa i poverenju građana koje se gradi više od 28 godina.

Dodaj komentar

Kliknite ovde da biste komentarisali

Vaš komentar

Send this to a friend